ศูนย์รวมข้อมูลกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical Health)

                                                                                                                                

  Institutions

     · Hospital

     · Clinic

     · Medical Center

     · Ministries

  Types of Patients

     ·  อายุ

     ·  คน

     ·  สัตว์

  Professionals

     ·  หมอ

     ·  พยาบาล

     ·  เภสัชกร

     ·  นักเคมี

     ·  แพทย์ทางเลือก

     ·  แพทย์แผนไทย

  Diseases

     ·  ประสาท

     ·  Mental

     ·  Physical

     ·  ระบบภูมิคุ้มกัน

  Alternative

     ·  Thai

     ·  Chinese

     ·  India

  Medical

     ·  Treatment

     ·  Equipment

  Wellness

     ·  Prevention

     ·  ลดอาการ

     ·  Anti-Aging

     ·  Longevity  

     ·  Promotion

     ·  Dietary 

  Products

     ·  กินได้

     ·  กินไม่ได้

  Service 

     ·  Tour

     ·  Course

     ·  Training 

     ·  สื่อประกอบการเรียนรู้ 

 

  Technology 

     ·  การปลูก

     ·  การสกัด

     ·  ทางการแพทย์

  Quality Management 

     ·  มีมาตรฐาน

     ·  ปลอดภัย

     ·  ควบคุมสารต่างๆ

     ·  มีประสิทธิผลในการรักษา

  Biz & Economics

     ·  Industries

     ·  Finance

     ·  Investment

     ·  Distribution

     ·  Commercial 

  Beauty

     ·  Cosmetic

     ·  Supplementary

  Supply Management

     ·  Facilities

     ·  Warehouse

     ·  Logistic 

  Food

     ·  Food

     ·  Snack

     ·  Drink

  Education

     ·  หลักสูตร

     ·  กัญชาศาสตร์

     ·  ตำรับยา

  Legal

     ·  Ethics

     ·  Policy

     ·  Regulations

  Research & Development

     ·  LAB

     ·  IP

  Knowledge Management

     ·  Content

     ·  Media