News

ทส. เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ต่อยอดและเพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชาในการรักษาโรคให้กับประชาชน มุ่งผลิต ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ และบริการด้านกัญชาแบบครบวงจรของประเทศ มทส. เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.)” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในการเป็นแหล่งผลิต ศึกษาวิจัย และแหล่งสร้างองค์ความรู้และบริการด้านกัญชา มุ่งสร้างฐานการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยใช้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อรองรับบริการด้านอุตสาหกรรมทางแพทย์ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

กลุ่มบริษัทชั้นนำในภาคกัญชามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี 2018 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนที่สำคัญจากบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ที่เดินทางเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์กัญชา โดยในตลาดสหรัฐอเมริกาสำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาตามกฎหมายนั้นคาดว่าจะเติบโตจาก 8.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2017 เป็นประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวถึง 23.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 นี่เป็นการเติบโตของพืชเศรษฐกิจกัญชาที่เร้าใจ และน่าดึงดูดมาก