นายแพทย์ชนินทร์ ลีวานันท์

Last updated: 2 พ.ค. 2562  | 

 

ประวัติ

นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์

 Dr.Chanin Leewanun

สถานที่ทำงาน            

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ         เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical medicine and rehabilitation)

                                 เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)

                                 การนวดแผนไทย (Thai massage)

                                 การฝังเข็ม  (Acupuncture)

                                 เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูวัย (Anti-aging and regenerative medicine)

ประวัติการศึกษา-อบรมในประเทศ

 2517-2523 ประถมศึกษา โรงเรียนราชวินิต และได้รับทุนพระราชทานจากฝ่าพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ดังต่อไปนี้

2518 ทุนพระราชทานการเรียนดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

2521 ทุนพระราชทานการเรียนดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

2522 ทุนพระราชทานการเรียนดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

2523 ทุนพระราชทานการเรียนดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเข็มพระราชทานความประพฤติเรียบร้อย และช่วยเหลืองานโรงเรียนดีเด่น

2524-2530  มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และเป็นหัวหน้าห้องคิงถึง 3 ปีซ้อน คือในขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, และ ๖

2536  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ร่วมกิจกรรมนักศึกษา ดังต่อไปนี้

2530 ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

2531 รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

2532 อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

2533 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ (คนแรกที่อายุชั้นปีน้อยที่สุดคือ ชั้นปีที่ 4)

2534 ประธาน  ชมรมถ่ายภาพ สโมสรนักศึกษาแพทย์ และเลขาธิการ  พรรคอภิวัฒน์ (พรรคนักศึกษาพรรคแรกของมหาวิทยาลัย)   

2543 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2545 -ประกาศนียบัตรการอบรมการนวดแผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) 

-วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 -Certificate of continuing medical education on Advance Course Myofascial Pain. December 2nd-7th, 2002

2546 -ประกาศนียบัตรการอบรมการฝังเข็ม รุ่นที่ 10 (The Tenth Acupuncture Training Course) โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

-ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรกระชับกล้ามเนื้อเซลลูไลท์ โดยสถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

2548 Certificate of Workshop on Joint Dysfunction & Mobilization. In The 16th Annual Scientific Meeting of TASP. Petchaburi, Thailand. May 6th, 2005

2549 Certificate on Stem Cell Transplantation by Dr.E. Michael Molnar. Landmark Hotel, Bangkok. June 20th, 2006

ประวัติการศึกษา-อบรม-ดูงานต่างประเทศ และ International

Certificate of Attendance on 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine-ISPRM. Prague, Czech Republic, May 18th-22nd, 2003.

Certificate of Attendance on 11th World Congress on Pain. Sydney 2005.

Certificate of Attendance on Integrative Medicine Asia 06 (IMAsia 06). Singapore, October 20th-22nd, 2006.

Certificate of Attendance on The First Congress of the Association of South East Asian Pain Societies, Manila, Philippines, November 29th to December 2nd, 2006.

Clinical study of embryonic stem cell therapy at Boris clinic, city of Kyiv, Ukraine, September 7th-11th, 2006.

Certificate of Appreciation on The 2nd Congress of the Association of South East Asian Pain Societies, Kuala Lumpur, Malaysia, December 5th – 8th, 2007.

Certificate on The 1st International Bangkok Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM). Millennium Hilton Bangkok Hotel. November 12nd-14th, 2009.

Certificate on The 2nd International Bangkok Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM 2010). Plaza Athenee Bangkok.  September 2nd-4th, 2010.

Clinical study of fresh cell therapy at Villa Medica, Edenkoben, German, October 6th-10th, 2010.

Certificate on The 3rd International Bangkok Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM 2011) and 1st International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM 2011). Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok.  September 2nd-4th, 2011.

Certificate on The 4th International Bangkok Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM 2012). Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok.  September 7th-9th, 2012.        

ตำแหน่งทางวิชาการ

2543-ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งทางการบริหาร

2546-2551  คณะกรรมการโครงการบริหารด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2550-ปัจจุบัน    ที่ปรึกษา Anti-Aging Center คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2551-ปัจจุบัน    ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

2554-ปัจจุบัน    รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน

2536-2538   แพทย์ประจำกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม และวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลปัตตานี

2536  วิทยากรเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลปัตตานี

2537  วิทยากรเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลปัตตานี

2538-2539  แพทย์ประจำกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลา

2538-2542 แพทย์ประจำคลินิกผิวพรรณและความงาม อ.เมือง จ.สงขลา

2539-2542  แพทย์ประจำกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม และวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลสงขลา

2540-2541  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ โรงพยาบาลสงขลา

2540 ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น

2544-2547  ประธาน และเลขานุการทีมนำดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช

2548-2550  ประธานทีมนำทางคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2549-2550  แพทย์ที่ปรึกษา และวิทยากรประจำศูนย์ชีวโมเลกุลเอเชีย (Biomolecular Therapy Center by Vitorgan Cytoplasmatic Therapy)

2548-2551 ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

2549-2551 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Deputy Chairman of Center of Applied Thai Traditional Medicine)

ผลงาน และกิจกรรมทางสังคม

2540-2542  วิทยากรการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

2541-2542  วิทยากรการพัฒนาองค์กร (OD) โดยใช้กิจกรรม Walk rally และพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB) โรงพยาบาลสงขลา

2542-ปัจจุบัน  วิทยากรพิเศษโปรแกรมสุขภาพ อาทิเช่น เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การออกกำลังกาย การแพทย์ทางเลือก การบริหารกายคลายเครียด สุขภาพจิตกับความเครียดในการทำงาน การชะลอความชรา Ageless nutrition, Regenerative medicine เป็นต้น ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน

2544-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย กระทรวงแรงงาน

2545-ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจร่างกายสำหรับหมอนวด กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น โรคทางระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ เป็นต้น ในการอบรมการนวดแผนไทยหลักสูตรต่างๆ

2546-ปัจจุบัน -คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (สปา) กระทรวงแรงงาน

                      -คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพการนวดแผนไทย กระทรวงศึกษาธิการ

2547-ปัจจุบัน  คณะอนุกรรมการออกข้อสอบผู้ดำเนินกิจการสปา(spa manager) กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข

2549-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสถานพยาบาลสปาทางการแพทย์ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

30 มิ.ย.49  วิทยากรเรื่อง “การฝังเข็มผู้ป่วย Muscular dystrophy, Spinal muscular atrophy, Chronic urticaria and Old hemiparesis” ในการประชุมวิชาการฝังเข็มประจำปี 2549 ณ.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

22 พ.ย.50-ปัจจุบัน  Member of Thai Society of Anti-Aging and Regenerative Medicine (TAARM)

20 ธ.ค.50  วิทยากรเรื่อง “Regenerative Medicine” ในการประชุมวิชาการเรื่อง “วิทยาการเซลบำบัด” โดยชมรมทันตวิทยาการเซลบำบัดแห่งประเทศไทย ณ.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30 ธ.ค.54 คณะกรรมการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติการนวดไทย (CPG) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

25 ก.พ.55 Witness of a Guinness World Records in “The Most Number of Prostheses of the World” at Nakornpathom, THAILAND on February 25th , 2012.

21 มิ.ย.55         คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

9 ก.ค.55 ประธานนักศึกษาปริญญาโทเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต รุ่นที่ 1/2555

30 ส.ค.55 Witness of a Guinness World Records in “The Most Number of Massages of the World” at Nonthaburi, THAILAND on August 30th, 2012

ผลงาน International

25 July – 1 August, 2004 วิทยากรพิเศษการประชุมวิชาการ 25th Asian Medical Students’ Conference: AMSC, Bangkok, THAILAND. 2004 เรื่อง “Complementary and Alternative Medicine and Thai Traditional Medicine” ณ. หอประชุม ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-27 March, 2005      วิทยากรพิเศษโครงการส่งเสริมการนวดแผนไทยในอิตาลีในงาน Ecolife 2005 กรมส่งเสริมการส่งออก สำนักงาน Milan, Italy. ร่วมกับสถาบัน Ecolife international shiatsu school, Milan, Italy.

22-25 October, 2005   วิทยากรพิเศษการประชุมวิชาการ The 6th International Diabetes Federation Western Pacific Region (IDF WPR) Diabetes Jamboree 2005: Friendship beyond diabetes เรื่อง “Thai Therapeutic Traditional Massage Workshop” at Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand.

5-9 November, 2006    วิทยากรพิเศษการประชุมวิชาการ WONCA Asia Pacific Regional Conference “Happy and Healthy Family” เรื่อง “Alternative and Traditional Medicine” at The Royal Golden Jubilee Building, Bangkok, Thailand.

5 February, 2008         Committee of Agel Scientific Advisory Board, Agel Enterprises, Utah, USA

10 March, 2010           Vice President of Agel Medical Council, Thailand.

การเรียนการสอน

            สอนนักศึกษาแพทย์ปี 5 ความรู้ทั่วไปสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, Physical modality

            สอนนักศึกษาแพทย์ปี 6 เรื่อง Introduction to complementary and alternative medicine และเรื่อง Relaxation techniques

            แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 วิชา Basic Science เรื่อง “Medical spa”

            แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เรื่อง “Integrative Medicine in Rehabilitation”

 ผลงานวิจัย/ตำรา/บทความทางวิชาการ

1.       ชนินทร์ ลีวานันท์. การได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วยของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2544 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และตีพิมพ์ใน Journal of Thai Rehabilitation Medicine. Vol.12 No.2 September-December 2002. p.71-8.

2.      ชนินทร์ ลีวานันท์. การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก. ใน ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

3.      ชนินทร์ ลีวานันท์. Medical spa: การดูแลสุขภาพองค์รวมแนวใหม่ ใน การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2548 ครั้งที่ 49 และครบรอบ 84 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “Future Trend of Medical Practices”: 109-12.

4.      ชนินทร์ ลีวานันท์. Medical spa: สปาเพื่อการบำบัด ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยปวดข้อ ใน จุลสาร มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (ประเทศไทย) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549.

5.       ชนินทร์ ลีวานันท์. การนวดเพื่อสุขภาพ ใน เอกสารความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข.

6.      ชนินทร์ ลีวานันท์. Medical spa: Present and future. Thai Medical Acupuncture Journal 2006; 3: 22-9.

7.       ชนินทร์ ลีวานันท์. Medical spa: สปาเพื่อการบำบัด ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยปวดข้อ. Thai Medical Acupuncture Journal 2007; 5: 18-9.

8.      ชนินทร์ ลีวานันท์. Massage in the spa. Thai Medical Acupuncture Journal 2007; 5: 20-32.

9.      ชนินทร์ ลีวานันท์. การนวดและการฝังเข็มเพื่อสุขภาพ. การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2. ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย. กุมภาพันธ์ 2550: 21-8.

10.   ชนินทร์ ลีวานันท์. ฝังเข็มพิชิตความปวด. Health Today; ปีที่ 7 ฉบับที่ 75 มิถุนายน 2550: 49.

11.    ชนินทร์ ลีวานันท์. Yoga for Pain Management. Pain News 2007; 19: 7-10.

12.   ชนินทร์ ลีวานันท์. เทคโนโลยีการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากเม็ดโลหิตของตนเอง. Cellular therapy: วิทยาการเซลล์บำบัด. ชมรมทันตวิทยาการเซลล์บำบัดแห่งประเทศไทย. ธันวาคม 2550: 14-15.

13.   ชนินทร์ ลีวานันท์. สวยยามค่ำคืน ด้วยการ “นอน”. ใน Herb for Health. ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 พฤษภาคม 2551:16-7.

14.   ชนินทร์ ลีวานันท์. การบริหารกายคลายเครียด. ใน พบหมอศิริราช. โลกวันนี้. วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551; ปีที่3 ฉบับที่ 145: 19c. 

15.    ชนินทร์ ลีวานันท์. เบาหวานคุมง่าย ขยับกายเป็นอาจิณ. ใน ใกล้หมอ: Health & Well-Being. No.5 June 2008: 50-52.

16.   ดวงนภา ศิริโสภณ, ชนินทร์ ลีวานันท์, วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล. ทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกายของแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2554; 21(2): 50-55

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH