ศาสตราจารย์ดร. นงนุช สังข์ยุทธ์

Last updated: 2 พ.ค. 2562  | 

 

ประวัติการศึกษา

ปี 2547 ปริญญาเอก เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2543 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เคมีประยุกต์และเคมีวิเคราะห์ประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2540 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ความเขียวชาญ

เคมีวิเคราะห์ในตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมเช่นดินน้ำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์อาหาร

 

ผลงานหนังสือ 

1.ส., การพัฒนาน้ำมะเฟืองดาวและผลกระทบของสภาวะการฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นต่อสารประกอบฟีนอลิกรวมและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, Vol.47, ฉบับที่ 2 (Suppl.) พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, pp.141-143

2.การเปรียบเทียบการจำแนกประเภทของน้ำผึ้งโดยใช้สีและแร่ธาตุในระยะเวลาเก็บรักษา 4-5 ปี วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรเล่มที่ 47 ฉบับที่ 2 (Suppl.) พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 (ประทับใจ)

3.Sungayuth, N. , องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟชะมดและกาแฟที่ไม่ใช่ชะมดโดยใช้การสกัดด้วยตัวทำละลายและการวิเคราะห์พื้นที่โดยใช้ GC-MS ดำเนินการประชุมวิชาการ ACS AGFD-ACS ICSCT ร่วมครั้งที่ 1 ในหัวข้อเคมีเกษตรและเคมีอาหารอย่างสมบูรณ์ วันที่ 4-5 มีนาคม 2557 กรุงเทพฯประเทศไทย

4.นงนุชสังขยุทธ, กรรณิการ์ Kawinsinsul, Pareena Watcharawantanon, ภาวิณีเตเตเต, ศิริยุพาเนตรมัย องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟ CIVET และกาแฟที่ไม่ใช่ CIVET โดยใช้การสกัดด้วยตัวทำละลายและการวิเคราะห์ HEADSPACE ด้วย GC-MS การประชุมวิชาการ ACS ครั้งที่ 1 - ACS ICSCT Symposium เกี่ยวกับเคมีเกษตรและอาหาร, โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์กรุงเทพ, ประเทศไทย, ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 ดำเนินการต่อ

5.ศิรินาถปรีชา, ดวงใจนาคาปรีชา, กาญจนาอุไรสิน, วันเพ็ญวิริยากิจเนตรกุล, นงนุชตันติดนัย - สังขยุทธ์ *, การศึกษาการชะละลายด้วยจลนพลศาสตร์ของสารอาหารในดินโดยใช้เซลล์สกัดแบบเมมเบรน การประชุมทางเคมีระหว่างประเทศที่บริสุทธิ์และประยุกต์; 2013 23-25 ​​ม.ค. ; หาดบางแสนประเทศไทย; พี 98-101

6.ภัสสรพงษ์ใส, วราษฏร์วีระใส, นงนุชตันติดนัย - สังขยุทธ์, การเก็งกำไรของกำมะถันในตะกอนทะเลบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนโดย XANES Spectroscopy การประชุมอาเซียนเรื่องการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (ACXAS), ชะอำ, เพชรบุรี, ประเทศไทย วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556

7.ภัสสรพงษ์ใส, วราษฏร์วีระใส, นงนุชตันติดนัย - สังขยุทธ์, การหาปริมาณโลหะหนักและการกระจายขนาดอนุภาคของตะกอนทะเลบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน การประชุมทางเคมีระหว่างประเทศที่บริสุทธิ์และประยุกต์; 2013 23-25 ​​ม.ค. ; หาดบางแสนประเทศไทย p.61-64

8.Tantidanai-Sungayuth N, Poathong N, Veerasai W, Beckett R, Wanichanon C, Vanichviriyakit R. ความเป็นไปได้ในการทำให้บริสุทธิ์เซลล์อสุจิในหนูโดยใช้ Gravitational Split-flow Thin Cell (GrSPLITT) J Appl Anim Sci 2012; 5 (1): 25-37

 

การประชุมที่เคยเข้าร่วม


 1.Sungayuth, N. , องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟชะมดและกาแฟที่ไม่ใช่ชะมดโดยใช้การสกัดด้วยตัวทำละลายและการวิเคราะห์พื้นที่โดยใช้ GC-MS การนำเสนอปากเปล่าของการประชุมสัมมนา ACS AGFD-ACS ICSCT ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับเคมีเกษตรและเคมีอาหาร วันที่ 4-5 มีนาคม 2557 กรุงเทพฯประเทศไทย

2.การนำเสนอด้วยวาจาและการนำเสนอโปสเตอร์ของ Extended Abstract บทบาทของสารอินทรีย์และดินเหนียวที่มีต่อการดูดธาตุอาหารของดินโดยใช้วิธีการสกัดแบบต่อเนื่อง การประชุมประจำปีครั้งที่ 17 และการประชุมทางวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2014 ด้วยหัวข้อ“ การดูแลสุขภาพดินและผลผลิตโดยใช้ประโยชน์จากสารอนินทรีย์และอินทรียวัตถุที่เหมาะสม” Aklan State University, Banga, Aklan จัดโดยฟิลิปปินส์สังคมของวิทยาศาสตร์ดินและเทคโนโลยี, inc. c / o สำนักของดินและการจัดการน้ำมุมถนนรูปไข่ Visayas Avenue, Diliman 1100 Quezon City, ฟิลิปปินส์

3.ศิรินาถปรีชา, ดวงใจนาคาปรีชา, กาญจนาอุไรสิน, วันเพ็ญวิริยากิจเนตรกุล, นงนุชตันติดนัย - สังขยุทธ์ *, การศึกษาการชะละลายด้วยจลนพลศาสตร์ของสารอาหารในดินโดยใช้เซลล์สกัดแบบเมมเบรน การนำเสนอโปสเตอร์ของการประชุมทางเคมีระหว่างประเทศที่บริสุทธิ์และประยุกต์; 2013 23-25 ​​ม.ค. ; หาดบางแสนประเทศไทย; พี 98-101

4.ภัสสรพงษ์ใส, วราษฏร์วีระใส, นงนุชตันติดนัย - สังขยุทธ์, การเก็งกำไรของกำมะถันในตะกอนทะเลบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนโดย XANES Spectroscopy การนำเสนอปากเปล่าของการประชุมอาเซียนเรื่อง X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS), ชะอำ, เพชรบุรี, ประเทศไทย วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556

5.ภัสสรพงษ์ใส, วราษฏร์วีระใส, นงนุชตันติดนัย - สังขยุทธ์, การหาปริมาณโลหะหนักและการกระจายขนาดอนุภาคของตะกอนทะเลบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน การนำเสนอโปสเตอร์ของการประชุมทางเคมีระหว่างประเทศที่บริสุทธิ์และประยุกต์; 2013 23-25 ​​ม.ค. ; หาดบางแสนประเทศไทย p.61-64

 

ผลงานอื่นๆ

1.หัวหน้าโครงการย่อยวิจัยเพื่อชุมชนวิจัยเพื่อชุมชนการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรพลังงานและการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีที่ยั่งยืนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะเวลา 1 ปีจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

2.หัวหน้าโครงการหมู่บ้านใหม่เรื่อง“ หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค” คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย: มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2558 (เมษายน 2557- มีนาคม 2558) ระยะเวลา 1 ปีจำนวนเงิน 300,000 บาท

3.ร่วมโครงการเรื่อง“ การพัฒนาและประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากอ้อยเพื่อสิ่งแวดล้อม” RGJ5850020 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระยะเวลา 1 ปีจำนวนเงิน 2,140,000 บาท

4.ผู้ร่วมโครงการเรื่อง“ การศึกษาคุณสมบัติของไข่และตัวอ่อนกุ้งกุลาดำที่มีโครโมโซมไข่ 3 ชุด (3n / triploid ไข่และตัวอ่อน) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือการแยกไข่กุ้ง 3n” (การแยกความแตกต่างของไข่ทริปลอยด์และดิพลอยด์) และตัวอ่อนเพื่อพัฒนา Gravitaional Split-Flow Thin Cell (GrSPLITT) เป็นเครื่องมือแยกไข่ Triploid ออกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558 ชื่อแผนงานวิจัยกุ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กุ้งที่เป็นโรคและเติบโตเร็วด้วยอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) การศึกษาประยุกต์ (วิจัยประยุกต์) ระยะเวลา 1 ปีจำนวนเงิน 1,332,000 บาท

5.หัวหน้าโครงการเรื่อง“ การตรวจสอบคุณภาพดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่เพื่อการบริโภคในพื้นที่ที่น้อยที่สุด” คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย: มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557 (เมษายน 2557- มีนาคม 2558) ระยะเวลา 1 ปีจำนวนเงิน 179,200 บาท

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH