Sinsemnilla คืออะไร

 

Sinsemilla ซึ่งแปลว่าไร้เมล็ด หรือไม่มีเมล็ดซึ่งกะหรี่หรือดอกกัญชาที่ได้จะมีคุณภาพสูงสุดและมีคุณสมบัติทางยาสูงสุด