ไขข้อข้องใจ ‘วิสาหกิจชุมชน’ ปลูกกัญชา ได้หรือไม่?

Last updated: 13 พ.ค. 2562  | 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า กัญชา ยังเป็น ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ยังปลูกและขายไม่ได้

แต่สามารถทำได้ในกรณีจำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเกษตร พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย และต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ อย. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

 

สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่จะได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ จะต้องมีสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือ สถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานนั้น ได้รับใบอนุญาตจาก อย.


ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และจะไม่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ เนื่องจากขัดต่อประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2560 หากต้องดำเนินการควบคู่ จะต้องนำสำเนาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือ สถาบันอุดมศึกษา ยื่นขอเพิ่มกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน เท่านั้น
ทราบหรือไม่ว่า วิสาหกิจชุมชน คืออะไร?
กลุ่มคนในชุมชน ไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน รวมตัวโดยมีความตั้งใจประกอบอาชีพร่วมกัน 1 อย่าง หรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ  เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะได้รับการรับรองตามกฎหมาย และมีสิทธิได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

 

ที่มา : news.mthai

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH