นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

Last updated: 2 พ.ค. 2562  | 

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529


ระดับปริญญาโท - MASTER OF SCIENCE สาขา PUBLIC HEALTH IN DEVELOPING 
COUNTRIES LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL
MEDICINE ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2538


- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา พ.ศ.2550

 

ประวัติการอบรมและดูงาน

- หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 18
สถาบันพระบรมราช-ชนก พ.ศ. 2545


- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 59 
สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2551


- หลักสูตร Strategic Leadership of GMS Cooperation ในระหว่างวันที่
19-25 กันยายน 2553 สถาบัน Asia pacific Development and Finance
Center Shanghai, People’s Republic of China


- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557


- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2558


- กำลังศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 (ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

 

ประสบการณ์การทำงาน 

พ.ศ. 2538 : นายแพทย์ 8 วช ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 7 อุบลราชธานี 


พ.ศ. 2541 : นายแพทย์ 9 วช ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 7 อุบลราชธานี


พ.ศ. 2543 : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ(นายแพทย์ 8 บก) สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 7 อุบลราชธานี


พ.ศ. 2545 : ผู้อำนวยการสำนักงาน (นายแพทย์ 9 บส) ) สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 7 อุบลราชธานี


พ.ศ. 2551 – 2557 : รองอธิบดี (นักบริหาร) ระดับต้น กรมควบคุมโรค


11 พ.ย.2557 – 25 ต.ค.2558 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 


26 ต.ค.2558 – 30 ก.ย. 2560 : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน : อธิบดีกรมการแพทย์

 

ผลงานทางวิชาการ หรือเกียรติประวัติ หรือผลงานที่ดีเด่น

1) S.Akksilp, W.Wattanaamornkiat, W.Kittikraisak, et al. Multidrug-resistant TB and HIV in Thailand: overlapping, but not independently associated, risk factors. Southeast Asian Journal Tropical Public Health 2009


2) S.Akksilp. O.Karnkawinpong, W.Wattanaamornkiat, et al. Antiretroviral Therapy during Tuberculosis Treatment and Marked Reduction in Death Rate of HIV-Infected Patients, Thailand. Emerging Infectious Disease 2007; 7 (13): 1001-1007


3) S. Akksilp, S. Rasmithat, D. Maher, H. Sawert. Direct Observation of tuberculosis treatment by supervised family members in Yasotorn province, Thailand. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1999


4) P. Kamolratanakul, B. Chunhasawadikul, A. Jittinandand, V. Tangcharoensathien, N. Udomrati, S. Akksilp. Cost – effectiveness analysis of three Short – course programs compared with a standard regimen in Thailand. Journal Clinical Epidemiology 1993


5) K. Kanai, S. Akksilp, P. Naigowit, V. Chaowagul, T. Kurata. Serosurveillance for double infection with Pseudomonas Pseudomallei in tuberculosis patients. Japanese Journal of Medical Science and Biology 1992 


6) K. Kanai, T. Kurata, S. Akksilp, W. Auwanit, V. Chaowagul, P. Naigowit. A preliminary survey of HIV infections in TB and Melioidosis patients in Ubonratchathani, Thailand. Japanese Journal of Medical Science and Biology 1992 

 

อำนาจและหน้าที่อธิบดีกรมการแพทย์ 

หน่วยงานส่วนกลาง :

1.ที่ปรึกษากรมการแพทย์
2.กลุ่มตรวจสอบภายใน