นายคมสัน โพธิ์คง

Last updated: 2 พ.ค. 2562  | 

 

คมสัน โพธิ์คง เป็นนักนิติศาสตร์ชาวไทย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เขามีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกนักวิชาการกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ อันเป็นกลุ่มนักวิชาการที่รวมตัวกันเฉพาะกิจขนาดเล็กที่มีการพบปะพูดคุยเพื่อออกแถลงการณ์ในเรื่องที่กลุ่มเห็นว่าฝ่ายผู้มีอำนาจนั้นกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตามนโยบายที่ไม่สมเหตุสมผล อนึ่ง เขาเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

 

ประวัติ


คมสัน โพธิ์คงเกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5 รุ่นสุดท้าย) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เคยเป็นรองอธิการบดีและอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีตำแหน่งทางวิชาการหลายตำแหน่ง ส่วนงานอดิเรก คือ ยิงปืน และเลี้ยงสุนัขประวัติการทำงาน

  • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการภายใน (บริหาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
  • กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542-2543
  • กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ
  • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์


 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH