เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 เรื่อง “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?”

Last updated: 13 พ.ค. 2562  | 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19  เรื่อง  “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชากับการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 พิธีเปิดการเสวนาโดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีด้านวิจัย จุฬาฯ และร่วมเสวนากับวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  ดำเนินรายการโดย อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มีสื่อมวลชนและผู้สนใจมาร่วมงานเสวนา   ครั้งนี้จำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

โดย ผศ.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯมีงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาหลายชิ้น คือ


 1.งานวิจัยร่วมหลายคณะของจุฬาฯ ทั้งในเรื่องการปลูกพัฒนาสายพันธุ์กัญชา ให้ได้สายพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ ได้สารสกัดที่ต้องการ ซึ่งจะรวดเร็วกว่าการปลูกกัญชา การวิจัยความปลอดภัยของสารสกัด การวิจัยพัฒนาตำรับจากกัญชาที่เหมาะสม2.งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น โดยได้รับทุนจาก สกว.วิจัยภาพรวมกัญชาที่ยังไม่รู้ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ของประเทศ เช่น งานวิจัยโรดแม็ปกัญชา3.งานวิจัยประเมินกฎระเบียบต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)4.งานวิจัยร่วมกับนายเดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้าน และประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เพื่อศึกษาการใช้กัญชาของหมอพื้นบ้าน หรือแพทย์แผนไทยผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้า ระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้กัญชาในกลุ่มผู้ใช้กัญชาเขตกรุงเทพฯ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ใช้กัญชา 31 คน จำแนกเป็นผู้ใช้โรคมะเร็ง 9 ราย ลมชัก 7 ราย อื่นๆ เช่น สะเก็ด เงิน เครียด นอนไม่หลับ เป็นต้น จำนวน 6 ราย ผู้ใช้ทดแทนยาเสพติดหรือใช้ร่วม 6 ราย และไม่ระบุโรค 5 ราย ต่างคาดหวังว่าการใช้น้ำมัน กัญชาจะช่วยให้หายจากอาการป่วย

 ทั้งนี้ กพย.อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.พืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. ... ฉบับประชาชน โดยจะแยกกัญชา และกระท่อมจาก พ.ร.บ.ยาเสพติด และ พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จะเป็นการบริหารพืชยาสองชนิดนี้ ตั้งแต่ปลูก เมล็ดพันธุ์ แปรรูป ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ โดยจะเปิดประชาพิจารณ์และขอความร่วมมือประชาชนลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.นี้.

 

 

ที่มา : chula.ac.th

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH