CANNFACT 2

Last updated: 7 มิ.ย. 2562  | 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 - 15:00 น.


ในประเทศไทยมีผู้ใช้กัญชากันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีจำนวนมากถึง 600,000 คน

บริษัท Prohibition Partners ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการตลาดและที่ปรึกษาทางกลยุทธ์ชั้นนำของโลกได้เผยแพร่งานวิจัยตลาดกัญชาในแต่ละประเทศแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดกัญชาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตลาดหนึ่งของโลก ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมค้นพบว่าในประเทศไทยมีผู้ใช้กัญชากันอย่างแพร่หลาย และมีจำนวนมากถึง 600,000 คน

ราคาเฉลี่ยกัญชาต่อกรัมในประเทศไทยอยู่ที่ 5.1 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 160 บาท

บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการตลาดและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ชั้นนำของโลกอย่าง Prohibition Partners ได้ ทำการวิจัยเศรษฐกิจและสังคมตลาดกัญชาในแต่ละประเทศแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับราคาเฉลี่ยกัญชา ซึ่งประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 160 บาท/กรัม ซึ่งจากผลวิจัยดังกล่าวจะสามารถเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในการกำหนดนโยบาย และการกำกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้

การประมาณการตลาดกัญชาของประเทศไทยภายในปี 2024 มูลค่าของกัญชาในทางการแพทย์จะอยู่ที่ 237.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือ 7,426.73 ล้านบาท  

จากงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมฉบับเต็ม The Asian Cannabis Report ที่เผยแพร่โดยบริษัท Prohibition Partners ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการตลาดและที่ปรึกษากลยุทธ์ชั้นนำของโลกระบุว่า การประมาณการตลาดกัญชาของประเทศไทยภายในปี 2024 จะมีมูลค่าของกัญชาในทางการแพทย์อยู่ที่ 237.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 7,426.73 ล้านบาท

งานวิจัยดังกล่าวเป็นการระบุข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาในเรื่องมูลค่าของตลาด จำนวนผู้ใช้ ผลผลิตและแนวโน้มของกฎหมาย โดยการรวบรวมข้อมูลตลาดกัญชาของแต่ละประเทศในแถบเอเชียและประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดกัญชาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตลาดหนึ่งของโลก ได้ชี้ชัดถึงประโยชน์ของประเทศไทยในการกำหนดนโยบาย และการกำกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมิติต่างๆ ทั้งระบบสาธารณสุข และประชาชน

ในทวีปเอเชีย ประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายคือ อิสราเอลและไทย
ขณะที่ศรีลังกา เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ การทำให้ถูกกฎหมายจะต้องได้รับใบอนุญาตจากทางรัฐบาล

การมุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลโดยบริษัท Prohibition Partners ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการตลาดและที่ปรึกษากลยุทธ์ชั้นนำของโลก ได้เผยแพร่งานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมฉบับเต็ม The Asian Cannabis Report ถึงตลาดกัญชาในแต่ละประเทศแถบทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดกัญชาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตลาดหนึ่งของโลก จากข้อมูลระบุว่า ทวีปเอเชียในประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายคือ อิสราเอลและไทย แต่ในบางประเทศอย่างศรีลังกา เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ การจะทำให้ถูกกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากทางรัฐบาลก่อน

สำหรับกรณีของประเทศไทยหากจะมีการเปิดเสรีเรื่องกัญชา ต้องคิดให้รอบด้าน ในท่ามกลางกระแสกัญชาฟีเวอร์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก จากทัศนคติของผู้คนที่เคยมีต่อกัญชาเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในการนำมาใช้รักษาผู้ป่วย ช่วยผ่อนคลาย บรรเทาความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง

เขียน/แปล: สิริญา มิตรศรัทธา /Siriya Mitsattha
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร / Apinan Untinkorn

ข้อมูล: May 2019, Prohibition Parters, Market Intelligence & Strategic Consultancy


                                         ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH