จริงหรือไม่? กับ 10 เรื่องน่ารู้..กัญชาเพื่อสุขภาพ

Last updated: 20 มิ.ย. 2562  | 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 - 17:30 น.1. จริงหรือไม่? กัญชาทางการแพทย์..เมื่อใช้ได้อย่างถูกกฎหมายในรัฐ ใครๆ ก็สามารถสั่งจ่ายยาเองได้

ไม่จริง.. ผู้ให้บริการไม่สามารถกำหนดหรือสั่งจ่ายกัญชาได้เองเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายในระดับสหพันธรัฐซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียใบอนุญาตทางการแพทย์หากฝ่าฝืน ทำได้เพียงให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษา โดยการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต้องมีใบ
รับรองแพทย์ หรือใบสั่งยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น


 
2. จริงหรือไม่? กัญชาทางการแพทย์ (Medical cannabis) ไม่เหมือนกับสารประกอบ Cannabidiol (CBD)

จริง.. กัญชาทางการแพทย์  คือพืชกัญชาทั้งหมดที่มีสารเป็นประโยชน์และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ สาร CBD เป็นเพียงหนึ่งในสารประกอบสำคัญที่มีอยู่ในกัญชา  สาร CBD เป็นสารหลักที่ไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Non-Psychoactive) ไม่ก่อให้เกิดอาการมึน ล่องลอย หรือเคลิบเคลิ้ม


 
3. จริงหรือไม่? การใช้ "กัญชา" ปลอดภัยเพราะมันเป็นเพียงพืช

ไม่จริง.. กัญชามีผลข้างเคียงต่อตับเหมือนกับการรับประทานยารักษาโรค หากใช้ติดต่อกันนานๆ ปริมาณมากๆ
ทำให้ผู้บริโภคเกิดปัญหาต่อตับได้

 
4. จริงหรือไม่? การซื้อผลิตภัณฑ์สารสกัด CBD ไม่ว่าจากที่ใดก็ตาม ก็เหมือนกับยากัญชารักษาโรคลมชัก "Epidiolex" ที่มีส่วนผสมหลักสกัดมาจาก CBD ที่บริสุทธิ์ และยานี้ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) สำหรับใช้รักษาในโรคลมชักบางประเภท

ไม่จริง.. ผลิตภัณฑ์ CBD ที่ได้มาจากผู้ปลูก ผู้ผลิตที่หลากหลาย ร้านจำหน่ายยา หรือสั่งซื้อออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ CBD นั้นๆ จะไม่เหมือนกัน  ข้อมูลจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของยา Epidiolex หรือผลิตภัณฑ์ Cannabidiol อื่นๆ จะไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีกัญชาหรือ CBD ยารักษาโรคลมชัก Epidiolex เป็นน้ำมันที่สกัดจากพืชกัญชามี CBD มากกว่า 98% และมี  THC ในปริมาณต่ำมาก


5. จริงหรือไม่? เป็นเรื่องผิดกฎหมายหากจะมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ให้สาร CBD ที่ถูกสกัดมาจากต้นกัญชง หรือเฮมพ์ (hemp) ไปยังบ้านหรือที่พักอาศัยในรัฐที่ระบุว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย


จริง.. ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่อ้างว่ามีสารสกัด CBD  อยู่ในนั้นถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายในการจัดส่งหรือยอมรับทางไปรษณีย์ โดยถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและในบางกรณีของกฎหมายที่รัฐระบุ6. จริงหรือไม่? ผู้ที่ผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ของคนพื้นถิ่น) มักไม่ได้รับ การทดสอบ และแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกัน มีเพียงสิ่งที่ถูกยกมาอ้างในผลิตภัณฑ์เท่านั้น

จริง.. ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการทดสอบ หรือมีข้อพิสูจน์ความสอดคล้อง อีกทั้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ต้องทดสอบว่ามีประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยในการ รักษาโรค


 
7. จริงหรือไม่? ในการจ่ายยากัญชา Epidiolex ที่ใช้รักษาในโรคลมชัก ผู้ให้บริการจะต้องมีใบอนุญาตพิเศษหรือใบรับรองเพื่อยืนยันว่าได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (FDA)

ไม่จริง.. เมื่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - Drug Enforcement Administration (DEA) ได้จัดประเภทยา Epidiolex จากกัญชาที่รักษาโรคลมชักไว้ในตารางของยา และรัฐต่างๆ จะสร้างเส้นทางในการจ่ายยาตัวนี้ ยา Epidiolex สามารถถูกจ่ายยาได้เช่นเดียวกับยาต้านอาการชักอื่นๆ
ที่มีมากมาย โดยผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิ์ในใบอนุญาตสั่งจ่ายยาที่อนุมัติโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (DEA)


 
8. จริงหรือไม่? การกำหนดขนาดของยาหรือปริมาณ  (Dosing) สำหรับผลิตภัณฑ์สารสกัด CBD ของคนท้องถิ่นเป็นที่รู้และเข้าใจดี

ไม่จริง.. เพราะไม่มีความชัดเจนว่าสาร CBD ที่สกัดจากกัญชาอยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับขนาดของปริมาณ CBD ที่ปลอดภัย จึงทำให้ไม่รู้วิธีการกำหนด ขนาดปริมาณของสาร CBD ในผลิตภัณฑ์ของคนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องในเวลานี้


 
9. จริงหรือไม่? ยาที่สกัดจากกัญชาที่พบว่ามีสารประกอบทางเคมี จะไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (FDA)

ไม่จริง..  เพราะยาชื่อ Epidiolex ที่สกัดจากสาร CBD หนึ่งในสารประกอบหลายร้อยชนิดที่พบในต้นกัญชาได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (FDA) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2018 ซึ่งยา Epidiolex ดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ใช้รักษาในคนไข้อายุ 2 ปีขึ้นไป ที่ป่วยเป็นโรคลมชักชนิดรุนแรง Dravet Syndrome (DS) และโรค Lennox Gastaut Syndrome (LGS) ซึ่งเป็นโรคที่รักษายากและเริ่มเป็นตั้งแต่วัยเด็ก นอกจากนี้ยังมียากัญชาสังเคราะห์
2 ประเภทที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (FDA) คือ Nabilone และ Dronabinol ซึ่งมีสาร THC เป็นสารประกอบสำคัญที่พบในพืชกัญชา10. จริงหรือไม่? มีการศึกษาวิจัยที่ดี ทำไว้จำนวนมากแสดงให้เห็นว่า "กัญชา" มีประสิทธิภาพในการบำบัดรักษา
โรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท (neurological disorders)

ไม่จริง.. การศึกษาวิจัยไม่มีการออกแบบและวางแผนที่ดีพอ ไม่แสดงถึงประสิทธิภาพในโรคทางระบบประสาท แต่ข้อมูลจะแสดงได้ดีในการใช้กัญชาในโรคปลอกประสาทเสื่อม (MS) และโรคลมชัก และกล่าวถึงประโยชน์ในการรักษาที่มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้การศึกษาโรคลมชักที่ตีพิมพ์ในปี 2017 และ 2018 ในวารสารการแพทย์ นิวอิงแลนด์แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากพืชที่มี CBD 98%  (ยา Epidiolex) ส่งผลให้เห็นว่าอาการชักลดลงอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งทนต่ออาการข้างเคียงได้ดี ทว่าไม่ใช่ทุกคนในการศึกษาวิจัยเหล่านี้ที่จะได้รับประโยชน์จากสารสกัด CBD  เพราะมันไม่ได้ผลกับทุกคนที่เป็นโรคลมชัก


 

สำหรับกัญชาที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาข้อมูลให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้/
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย


 
ข้อมูล: Epilepsy Foundation
https://joo.gl/vUdbRU  True or False Quiz: 10 Things to Know about Medical Cannabis

เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์ / Wandee Kusoltammaratana
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร/ Apinan Untinkorn


                                          ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH