CBC สารที่ถูกค้นพบในกัญชา

Last updated: 9 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 -10:35 น.


cannabichromene (CBC) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดอาการปวด นอกจากนี้มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพเเละเชื้อรา