ภท.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์” ระดมความรู้จากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: 12 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 -14:00 น.


วันนี้ 12 ก.ค. พรรคภูมิใจไทยได้มีการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์” ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งทีม  CANNHEALTH ได้ร่วมทำข่าวและเก็บภาพบรรยากาศภายในงาน ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวเป็นการรวบรวมความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติของพรรคภูมิใจไทย ทั้งนี้เพื่อให้ตกผลึกในการรักษาและใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ให้ได้ผลดีที่สุดต่อผู้ป่วย 

สำหรับการสัมมนาฯ ครั้งนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1. กัญชา คือ ยา แพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนไทย 2. กัญชา คือ พืชเศรษฐกิจ สำหรับเกษตรกรไทย 3. กัญชา และสารสกัดจากกัญชา คือการค้นพบที่มีคุณค่าต่อ มนุษยชาติ 4. กัญชา กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการปลดปล่อยกัญชาออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติด 5. กัญชา คือการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างธุรกิจใหม่ 6. กัญชา กับ ผลกระทบ และมาตรการควบคุมทางสังคม
มีผู้ร่วมสัมมนากว่า 60 ท่าน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆินนายพิพัฒน์ มงคลเกิด (แทน อ.เดชา ศิริภัทร)  นายสุกษม อามระดิษ ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ (เจ้าพ่อนักวิจัยผึ้ง) นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์  ดร.นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ   ดร.ปฐมาวดี วาเลนไทน์  ดร.ณรงค์พล จันทสิง พทป.ฉัตรวนิชย์ พวงมาลัย พทป.ณัฐพงศ์ ลาภมี (หมอแดง) นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์ นายแพทย์ชวมัย สืบณุกาณ์ นพ.สำเริง แหยงกระโทก พทป.แวสะมิง แวหมะ (หมอแวร์)  นายมานพ ศรีผึ้ง  นายสนอง เทพอักษรณรงค์  นายพิบูลย์ รัชกิจประการ

กลุ่ม 2
นาย ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รศ.โฆษิต ศรีภูธร  นพ.สมยศ กิตติมั่นคง  นาย มนตรี ตรีชาลี  รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์นายทรัพย์ ทะตัน  ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล  ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์  ร.ต.ต.ยงยุทธ์ พิลาสมบัติ  ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม
ผศ.ดร.สมพร สุขะ พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล  นายธีระชัย แสนแก้ว  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ดร.พะโยม ชิณวงศ์

กลุ่มที่ 3
ดร.ภ.ญ.สุภาภรณ์ ปิติพร  นายมานพ วงศ์ไทย (เชน เชิงดอย) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์  นายบัณฑูร นิยมาภา
รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล  นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ นายแพทย์ชวมัย สืบณุกาณ์ นายแพทย์ไกร ดาบธรรม ดร.ปิยะฉัตร อุดมวงษ์

กลุ่ม4
ดร.พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์  นายนิยม เติมศรีสุข นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์  นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศนายแพทย์ อิสระ เจียวิริยบุญญา  นายแพทย์ สมชาย ธนะสิทธิชัย  นายวันปีติ รังษี  ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล ผศ. ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒน์ลิขิต นาย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช  อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ

กลุ่ม5
ดร.อัครกฤษ นุ่นจันทร์  ดร.เอมอร โคเปร่า  ดร.สุรมน จันทร์เจริญ  ดร.ประสิทธิ์ บุญไทย นายจุลภาส(ทอม) เครือโสภณ ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ  ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง  ศ.ดร.อรรถ นันทจักร ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายโสภณ ซารัมย์

กลุ่ม6
นางสาวรสนา โตสิตระกูล  คุณสารี อ๋องสมหวัง  นาย คฑาวุธ ทองไทย (อ.ไข่ มาลีฮวนน่า) นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์
คุณสุภาพชาย บุตรจันทร์  ดร.ศศดิศ ชูชนม์ ดร.อภิวัฒ จ่าตา  นายไพศาล พืชมงคล นายภาสกร ดวงฉ่ำ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา  นายแพทย์จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ น.ส. วันเพ็ญ แย้มขุนทอง นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล