สาร THC กับ ผู้ป่วย Tourette Syndrome

Last updated: 22 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 -12:15 น.


ผู้ป่วย Tourette Syndrome จะมีอาการของโรคติกส์อย่างอาการกล้ามเนื้อกระตุกและทำเสียงออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่สามารถควบคุมได้ โดยทั้ง 2 อาการอาจเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดขึ้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงบางคนอาจมีเพียงอาการกล้ามเนื้อกระตุกซ้ำ ๆ อย่างรวดเร็ว แต่บางรายก็อาจมีอาการรุนแรงเป็นเวลานานจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้

นอกจากนี้ อาการกระตุกของกล้ามเนื้อและอาการเปล่งเสียงออกมาโดยไม่ตั้งใจยังแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ อาการแบบไม่ซับซ้อนที่มักส่งผลต่อกล้ามเนื้อร่างกายเพียงไม่กี่ส่วน และอาการแบบซับซ้อนที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อร่างกายหลาย ๆ ส่วน (ข้อมูลจาก https://bit.ly/2LA8Uok)