12 องค์กร ออกแถลงการณ์ให้แก้ไขไม่รับรอง "น้ำมันกัญชาเดชา"

Last updated: 22 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 -13:35 น.12 องค์กร สนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรค ออกแถลงการณ์ถึงรมว.สาธารณสุข ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงเพื่อรับรองหมอพื้นบ้านประมาณ 3,000 คน หลังกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษไม่รับรองตำรับน้ำมันกัญชา สูตรของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ

 ในเฟซบุ๊ก เดินเพื่อผู้ป่วย Canabis Walk Thailand มีการเผยแพร่ แถลงการณ์ 12 องค์กร สนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน กรณีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษไม่รับรองตำรับน้ำมันกัญชา สูตรของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ โดยอ้างว่านายเดชาขาดคุณสมบัติเพราะไม่ได้เป็นหมอพื้นบ้าน

แถลงการณ์ดังกล่าวมีรายละเอียดว่า สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ไม่รับรองสูตรน้ำมันกัญชาของหมอเดชา ศิริภัทร โดยอ้างว่าหมอเดชายังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งเพิ่งออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี่เอง


ในระเบียบดังกล่าว ไม่เพียงมีผลกระทบต่อหมอเดชาเท่านั้น แต่ทำให้หมอพื้นบ้านประมาณ 3,000 คน ที่เคยผ่านการรับรองตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 ต้องเสียสิทธิและขาดคุณสมบัติความเป็นหมอพื้นบ้านทันทีแล้ว

ยังก่อให้เกิดความสับสนกับประชาชน ที่เคยรับทราบว่าหมอเดชา ศิริภัทร ซึ่งได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แต่วันนี้กลับมีข่าวว่า เฉพาะสูตรน้ำมันกัญชาของหมอเดชาเองไม่มีปัญหา แต่เหตุที่ยังรับรองไม่ได้เพราะหมอเดชาไม่ใช่หมอพื้นบ้าน นอกจากประชาชนทั่วไปจะสับสนแล้ว ยังสร้างภาระความยุ่งยากให้กับหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัดที่ต้องทำกระบวนการรับรองหมอพื้นบ้านเดิมกันใหม่ทั้งหมด

ดังนั้น จึงขอให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อรับรองหมอพื้นบ้านประมาณ 3,000 คน ตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 มาตรา31(7)โดยอัตโนมัติตามอายุของหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านที่เหลืออยู่

ที่มา: https://www.springnews.co.th/thailand/531205