ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

Last updated: 23 ก.ค. 2562  | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมกับเป็นผู้ช่วย ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยล่าสุดที่ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ เป็นนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยคนใหม่ประจำปี 2561


การทำงาน

ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นั้น เป็นผู้มีประสบการณ์มากมายทั้งการทำงานในภาครัฐและเอกชน เป็นนักวิเคราะห์ โครงการการอาวุโสเครือเบทาโกร ทำงานภาครัฐวิสาหกิจกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร เป็นอาจารย์พิเศษในหลายมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีประสบการณ์งานวิจัย การให้คำปรึกษาแก่องค์กร อุตสาหกรรมต่างๆ และยังเคยทำงานและให้คำปรึกษากับองค์การในประเทศ สปป.ลาว และเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน  

นอกจากนี้ยังเคยดำรงสมาชิกคณะทำงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาชิกคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพลังงานพอเพียง วุฒิสภา อนุกรรมาธิการศึกษาธนาคารแรงงาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน  สภาปฏิรูปแห่งชาติ อนุกรรมาธิการศึกษาการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและสาราณียกวารสารสมาคมนักวิจัย


การศึกษา


สำหรับ ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MBA  และ Ph.D. สาขา Administrative Development  หลักสูตรนานาชาติ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง