37% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเเคนนาดา ใช้กัญชาเพื่อการรักษา

Last updated: 25 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 -11:49 น.

เขียน/แปล: สิริญา มิตรศรัทธา /Siriya Mitsattha
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร / Apinan Untinkorn


ในปี 2017 แคนาดามีการใช้กัญชาทั้งหมด 15% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป โดย 37% ของกลุ่ม ใช้กัญชาเพื่อจุดประสงค์ในการรักษา และตั้งแต่ปี 2013 มีการใช้กัญชาลดลงในกลุ่มคนอายุ 19 ปีหรือน้อยกว่า

ในประเทศแคนาดาได้มีอัตราการใช้กัญชาที่สูงขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมามีรายงานการใช้อยู่ที่ 14.7% ของประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปในปี 2015 และเพิ่มจาก 10.7% ในปี 2013 และ 9.1% ในปี 2011 อีกทั้งในปี 2017 เกือบหนึ่งส่วนสี่ของผู้ใช้หรือ 1 ล้านคนใช้กัญชาเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน ทว่ารูปแบบการใช้กัญชามีแตกต่างกันไปโดยผู้ที่บริโภคกล่าวว่า    พวกเขาได้ใช้มากกว่า 1 วิธีในการบริโภคกัญชา ซึ่งการสูบกัญชาเป็นวิธีที่รู้จักกันทั่วไป (91%) การผสมกัญชากับยาสูบ (22%) เชสซิ่ง (chasing หรือการสูบบุหรี่หลังจากการสูบกัญชาเสร็จทันที 34%) รวมถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างบราวนี่ (38%)  สำหรับรัฐที่มีการใช้กัญชามากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนั่นก็คือรัฐบริติช โคลัมเบีย, โนวา สโกเชียและมานิโทบา

อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การใช้กัญชาที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2013 กลับเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปในขณะที่มีการลดลงของผู้ใช้อายุน้อยอย่าง 19 ปีหรือน้อยกว่า ซึ่งประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศแคนาดาให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายเฉพาะ ซึ่งการใช้กัญชาในประชากรเด็กจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง ดังนั้นรัฐส่วนใหญ่จึงมีกฎหมายบังคับอายุของผู้ซื้อและบริโภคตั้งแต่ 18-21 ปีขึ้นไปแล้วแต่รัฐ

ข้อมูลจาก: รายงานยาเสพติดโลก 2019 โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, มิถุนายน 2019