ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU เดินหน้าผลิตภัณฑ์ "กัญชา" เพื่อการแพทย์

Last updated: 25 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 -16:05 น.


ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU ทั้งการผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออกผลผลิต-ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาในรูปแบบที่หลากหลาย รองรับการพัฒนาในขั้นต่อไป 

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นายยุทธนา สุธาพร และนายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย นำเข้าและส่งออกกัญชาผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกัญชา โดยมี ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และนายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการบริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ ลงนามเป็นพยาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการทางด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม เกี่ยวกับกัญชาของประเทศ สามารถทำให้เกิดวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและการสาธารณสุข รวมถึงด้านเศรษฐกิจประเทศ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน ขยาย คิดค้น ผลิต พัฒนาสายพันธุ์กัญชาคุณภาพดี สูตรตำรับยา และวิธีบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งไทยควรจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้เพราะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการ


เนื่องจากต่างประเทศได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา ออกมาในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ครอบคลุมไปถึงเครื่องอุปโภค บริโภคจำนวนมาก ซึ่งประชาชนสามารถเลือกใช้และบริโภคได้ การร่วมมือกันนี้จะเป็นการเริ่มพัฒนาไปสู่จุดดังกล่าว ต่อเมื่อมีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันดำเนินการต่อไป ซึ่งรวมทั้งการจำหน่าย นำเข้าและส่งออกกัญชา ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยอยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานเพื่อสุขภาพ อนามัย คุณภาพและความปลอดภัยของประชาชนและผู้บริโภค

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ได้มีแนวทางดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือในการปลูก ผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือในการวิจัยด้านกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การผลิตผลิตภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคจากกัญชา รวมถึงการใช้ทรัพยากรทั้งสองฝ่าย ตลอดจนพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่ส่วนขยายตามความเหมาะสมต่อไป

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/92757