นายอำเภอแม่สะเรียง ตรวจสอบสถานที่ปลูกกัญชา วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งแพม

Last updated: 30 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 -16:55 น.


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  ที่ผ่านมา นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจสอบสถานที่ปลูกกัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวม

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ ในกรอบความร่วมมือผลิตดอกกัญชาแห้ง เพื่อนำไปสกัดน้ำมัน โดยมีเป้าหมาย 1,000,000 ซีซี เพื่อมอบให้กรมการแพทย์นำไปใช้กับผู้ป่วย ที่สามารถใช้น้ำมันกัญชารักษาได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ซึ่งมีความพร้อมในการปลูกและผลิตดอกกัญชาแห้งตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยา ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจความพร้อมของสถานที่ปลูกกัญชา ก่อนได้รับอนุญาตผลิต ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (เฉพาะกัญชา) จำนวน 4 หัวข้อ ดังนี้

1.ข้อกำหนดด้านสถานที่

-ตัวอาคารโรงเรือน หรือแปลง

-แบบแปลน พิกัดสถานที่ แผนที่

-พื้นที่เพาะปลูก ประตูทางเข้าพื้นที่เพาะปลูก การป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก

2.ข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย

3.ข้อกำหนดด้านการเก็บรักษา

4.ข้อกำหนดด้านการควบคุมการใช้


ข้อมูลเบื้องต้น ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ผู้ดำเนินการ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ประเภทในการขอรับใบอนุญาต เพื่อผลิต (เฉพาะปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาแห้ง โดยปลูกในโรงเรือน จำนวน 6 โรงเรือน ซึ่ง 1 โรงเรือน มีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ 200 ตารางเมตร ซึ่งรวมทั้ง 6 โรงเรือน มีพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร สามารถปลูกต้นกัญชาได้ทั้งหมด จำนวนประมาณ 3,000 ต้น ตั้งแต่เริ่มปลูกถึงระยะเก็บเกี่ยว ใช้เวลานาน 4 เดือน ภายในระยะเวลา 1 ปี มีการปลูกกัญชา 3 รอบ โดยได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชาในการปลูก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ 1.พันธุ์หางกะรอก 2.พันธุ์ตะนาวศรี ซึ่งเป็นต้นกัญชาพันธุ์ไทย และเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก


ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1070370