ผลสำรวจชี้ 94% หนุนภาครัฐ ควรมีมาตรการกำกับนโยบายใช้กัญชาทางการแพทย์

Last updated: 1 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 -15:07 น.


จากการที่  “CANNHEALTH”  ได้สำรวจความคิดเห็นผู้อ่านระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ “เห็นด้วยหรือไม่ที่ควรมีมาตรการภาครัฐ เข้ามาควบคุม กำกับดูแล และป้องกัน การใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาโรคอย่างถูกกฎหมาย”

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้อ่านจำนวน 610 คน เห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 94 เห็นด้วยว่าควรมีมาตรการภาครัฐ เข้ามาควบคุม กำกับดูแล และป้องกัน การใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาโรคอย่างถูกกฎหมาย ส่วนร้อยละ 6 ไม่เห็นด้วยจากผลการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายภาครัฐที่จำเป็นต้องศึกษาแนวทาง วิธีการ และมองเรื่องการนำมาใช้กัญชาทางการแพทย์ให้ครบทุกมิติ เพื่อประชาชนจะได้ประโยชน์และมีโอกาสเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาโรคอย่างถูกกฎหมาย มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย สังคมมีกรอบกติกา เข้ามาควบคุม กำกับดูแล และป้องกัน การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม ประเทศไทยจะมีแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการ การใช้กัญชาสำหรับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และชัดเจนต่อไป