เกษตรฯ พร้อมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน “กัญชา” เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: 7 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 -17:38 น.


กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจง กรณีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ระบุว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากผิดกฎหมาย เว้นแต่วิสาหกิจชุมชนนั้นมีสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 จึงปลูกและขายเชิงพาณิชย์ไม่ได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไม่สามารถรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะได้ เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย ตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า 1. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชน 2. เป็นกิจการที่ดำเนินการ หรือประสงค์จะดำเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็นนิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคลและประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 3. เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน และ4. เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

แต่สำหรับกรณีเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเดิม และต้องการจะปลูกกัญชา สามารถยื่นขอเพิ่มกิจการวิสาหกิจชุมชนได้ หากการปลูกกัญชานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเกษตร พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย และต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนนั้นจะต้องมีสัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานนั้นได้รับใบอนุญาตจาก อย. แล้ว จากนั้นจึงนำสำเนาสัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว มายื่นขอเพิ่มกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน
 
“กรมส่งเสริมการเกษตรมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในทุกประเภท หากไม่ขัดต่อกฎหมาย ฉะนั้น หากมีการแก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในอนาคตแล้ว เกษตรกรก็สามารถรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาได้” นายชาตรีกล่าว

ที่มา: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000074795