อ.เภสัชฯ วิจัยสารTHC,CBNลดการเพิ่มของเซลล์มะเร็งได้

Last updated: 27 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 -16:16น.


ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุรางค์ ลีละวัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้วิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารจากกัญชาในสัตว์ทดลอง เปิดเผยว่า มะเร็งปอดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งทั้งชายและหญิงทั่วโลก เนื่องจากธรรมชาติของโรคที่ค่อนข้างดุดัน ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาต้านมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพ ยังสำคัญต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดอย่างยิ่ง สารกลุ่ม cannabinoids เป็นสารกลุ่มหลักที่พบในกัญชา โดยมีสาร ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) เป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและต้านการเจริญเติบโตของมะเร็งหลายชนิดทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ส่วนสาร cannabinol (CBN) เกิดจากการปฏิกิริยาของสาร THC ระหว่างเก็บรักษา พบมากในกัญชาแห้ง ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานการศึกษาผลของสาร THC และ CBN ต่อเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในสัตว์ทดลอง การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสาร THC และ CBN ต่อมะเร็งปอดของมนุษย์ในสัตว์ทดลอง

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุรางค์กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยพบว่า สารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกัญชา คือ THC และ CBN มีฤทธิ์ลดการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองได้ดี จึงได้ศึกษาผลของ THC และ CBN จากกัญชาต่อเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหนูทดลอง พบการฉีด THC และ CBN ในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้เกิดเป็นมะเร็งด้วยเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ ทุกวัน 3 สัปดาห์ หนูทดลองที่ได้รับสาร THC และ CBN มีขนาดของก้อนมะเร็งเล็กกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับสาร จึงสรุปว่าสาร THC และ CBN จากกัญชามีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของมนุษย์ได้ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/98618