ราชกิจจาฯปลดล็อกใช้ประโยชน์จากกัญชงมีผลทันที

Last updated: 31 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 -09:30 น.

ขอบคุณภาพประกอบจาก dailynews

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ 2 ฉบับที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชง โดยฉบับแรก คือประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ.2562 ซึ่งมีสาระสำคัญที่เป็นการกำหนดลักษณะกัญชง ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการผลิต นําเข้า ส่งออก  จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากกัญชง  

ฉบับที่ 2 คือประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ซึ่งมีสาระสำคัญที่เป็นการกำหนดเพิ่มเงื่อนไขสำหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา และกำหนดระบุชื่อ“กัญชง”ให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 แต่ได้ยกเว้นกรณี1.สารแคนนาบิไดออล (ซีบีดี)ที่สกัดจากกัญชงซึ่งมีความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 99โดยมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (ทีเอชซี) ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก

 2.สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่มีสารซีบีดีเป็นส่วนประกอบหลัก และ มีสารทีเอชซี ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ซึ่งเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร เท่านั้น  3.เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชงซึ่งเป็นอาหาร และนำไปเพาะพันธุ์ไม่ได้ 4.น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ซึ่งเป็นเครื่องสำอาง และนำไปเพาะพันธุ์ไม่ได้ 5.เปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/728878