อภัยภูเบศรจัดโครงการอบรมปลูกกัญชาทางการแพทย์ เกษตรอินทรีย์สำหรับประชาชนรุ่น 1

Last updated: 17 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 17 กันยายน 2562 - 10:23 น.


โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการอบรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์ สำหรับประชานและเกษตรกร ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 โดยจะมีพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาบางเดชะ (ภูมิภูเบศร) โดยวัตถุประสงค์ขชองการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อทดสอบคู่มือสำหรับประชาชนและเกษตรกรในการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้และช่วยพัฒนาศักยภาพประชาชนและเกษตรกร สำหรับเนื้อหาการจัดอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย องค์ความรู้ด้านการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์, เรียนรู้พฤกษศาตร์ของกัญชา, หลักการและแนวทางปฏิบัติของการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์, การดูแลรักษา, การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชสำหรับกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงแนวทางการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับประชาชนและเกษตรกร พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ การอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 วัน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยให้มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ เป็นแกนกลางในการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม การจัดการอบรมครั้งนี้ทางผู้จัดคาดหวังให้เป็นแนวทางในการดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและประชาชนได้ในอนาคตผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ


ขอบคุณภาพจาก: newsplusอ้างอิง: https://www.newsplus.co.th/174507