ราชบุรี เดินหน้าจัดการประชุมการนำกัญชามาใช้ในการรักษาพยาบาล

Last updated: 18 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 18 กันยายน 2562 - 13:17 น.


วันที่ 17 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมการนำกัญชามาใช้ในการรักษาพยาบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบในเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับกัญชาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการพิจารณาการอนุญาตผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา และแนวทางการปฏิบัติในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเก็บรักษาและควบคุมการใช้ ทั้งในส่วนของผู้ขอรับอนุญาตปลูก ผู้ขอรับอนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออก รวมไปถึงในเรื่องของขั้นตอนการขอรับอนุญาตด้วย


ขอคุณภาพจาก: thainews


ทั้งนี้ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ได้ร่วมกันชี้แจงและพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 โดยในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับสหกรณ์การเกษตรที่จะขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งระบุว่า การขออนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ตามที่ระบุไว้ในเบื้องต้น


ขอคุณภาพจาก: thainewsสำหรับรายละเอียดในส่วนของการนำกัญชามาใช้ในการรักษาพยาบาล ยังคงต้องมีการพิจารณาในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งในส่วนของการขออนุญาตปลูก ผลิต นำเข้า ส่งออก รวมไปถึงในเรื่องของทางการแพทย์ เนื่องจากการนำกัญชามาใช้ในการรักษาโรค จะมีข้อบ่งชี้และเกณฑ์ที่ใช้ในการรักษาตามที่กำหนด ซึ่งหากมีรายละเอียดความคืบหน้าในส่วนต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นต่อไปขอคุณภาพจาก: thainews


อ้างอิง: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190917141418856