"มทร.อีสาน" ทุกวิทยาเขต ร่วมส่งเสริม ปลูก-สกัด-เปิดคลินิกกัญชารักษาโรคร้าย

Last updated: 24 ก.ย. 2562  | 

วันที่ 24 กันยายน 2562 - 10:37 น.


รศ. ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร พร้อมกับส่วนกลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด ต้องการส่งเสริมโครงการกัญชาเพื่อการแพทย์ครบวงจร โดยมีการบูรณาการจากหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านสหวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

ทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะเป็นแกนนำสนับสนุนส่งเสริมการปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพานที่มีมาตรฐานและมีจำนวนผลผลิตที่ดีและเพียงพอกับความต้องการของประเทศร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงการจัดตั้งระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเสริมระบบการปลูกแบบอัตโนมัติ มทร.อีสาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกเป็น ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ครอบคลุมทุกวิทยาเขต


ขอบคุณภาพจาก: siamrath


ในส่วนโรงเรือนกัญชาทางการแพทย์ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นที่ 15 ไร่ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานด้านการสาธารณสุข มีระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน มีการบันทึกผลการควบคุมการเข้าออกในโรงเรือน ซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ถึง 1 ปี พร้อมการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเดิน ตรวจสอบได้ทุกพื้นที่ ซึ่งไร้จุดมุมอับ

ที่สำคัญคือ ระบบการเพาะปลูกที่ได้ผ่านการอนุญาตจาก อย. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับระบบภายในของโรงเรือนกัญชา มีการติดตั้มระบบประตูเข้าออก 2 ชั้น และห้องปฏิบัติการทดสอบและการวิจัย จะอยู่ที่ชั้น 5 อาคารแพทย์แผนไทยและจะมีการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชา ซึ่งได้รับสิทธิ์การครอบครองจาก อย. มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ในห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ โดยมีกรรมการ 3 ท่าน ในการควบคุมระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม.


ขอบคุณภาพจาก: siamrath


"โดยเรามุ่งเน้นเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพานสำหรับวิสาหกิจชุมชนต่อไป และเรายังได้รับอนุมัติโรงงานผลิตวัตถุดิบและยาสมุนไพร รวมทั้งห้องปฏิบัติการแปรรูปกัญชาเพื่อรองรับการผลิตของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ต้องผลิตยาทั้ง 16 ตำรับให้กับคลินิกกัญชาจำนวนมาก"

มทร.อีสาน ยังได้รับใบอนุญาตจำหน่ายยาตำรับกัญชาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทย รวมทั้งศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยังร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง จ.อุดรธานี อโรคยาศาลวัดคำประมง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น


ขอบคุณภาพจาก: siamrath


อย่างไรก็ตาม มทร.อีสาน ยังมีแผนในการเปิดคลินิกรักษาโรคด้วยสารสกัดจากน้ำมันกัญชาร่วมกับตำรับยา16. ตำรับ และตำรับหมอพื้นบ้าน เพื่อรองรับประชาชนจากทั่วประเทศและต่างประเทศ โดยการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ผ่านเทศกาลดอกหางกระรอกบาน ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเปิดให้ผู้สนใจและเครือข่ายร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในส่วนมิติด้านวิชาการจะมีการจัดประชุมวิชาการะดับนานาชาติ เรื่องกัญชงและกัญชาครบวงจร ในมิติด้านการรักษาแบบพิเศษคือ การรักษาโรคร้ายให้แก่พระสงฆ์ ผู้ยากไร้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านการก่อตั้งกองทุนและการเปิดรับบริจาคปัจจัยจากผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือคนเจ็บป่วย


อ้างอิง: https://siamrath.co.th/n/104256