อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ปลูกกัญชาภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

Last updated: 9 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 14:12 น.


อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ปลูกกัญชาภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง ที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ปลูกกัญชาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชาสายพันธุ์ไทย โดยจะปลูกแบบออร์แกนิคบนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ปลูกทั้งแบบในโรงเรือนและนอกโรงเรือน แต่เป็นพื้นที่ปิด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยต่อไป


นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เป็นความร่วมมือด้านการปลูกพืชกัญญาเพื่อส่งผลิตเป็นตำรับยาตามกฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์กัญชา โดยมีแหล่งปลูกกระจายทั้ง 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีจังหวัดลำปางเป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 2,000 กิโลกรัม ส่วนความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในอำเภอแจ้ห่มนั้น ขณะนี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอยู่ระหว่างการขออนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)


หลังจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดหาวัตถุดิบกัญชาเพื่อนำมาปรุง 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ดำเนินการผลิตเบื้องต้น จำนวน 5 ตำรับ ได้แก่ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ ตำรับยาทัพยาธิคุณ ตำรับยาไฟอาวุธ ตำรับยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้งโดยโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน (สูตรอาจารย์เดชา) ซึ่งผลิตโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


อ้างอิง: http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG191008201703999