จ.ขอนแก่น เดินหน้า เร่งยกระดับ 3 แหล่งผลิตกัญชาใช้ในทางการแพทย์แบบครบวงจร

Last updated: 11 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 - 10:20 น.

 

คณะเจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย 3 แห่ง ได้แก่ 

        1.ศูนย์วิจัยของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งขออนุญาตผลิตและครอบครองกัญชา เพื่อดำเนินการผลิตสารสกัดกัญชา 

        2.คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขออนุญาตผลิตและครอบครองกัญชา โดยคณะเภสัชศาสตร์ จะมีการรับสารสกัดกัญชาจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มาเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ 

        3.คณะแพทย์ศาสตร์ ซึ่งขออนุญาตครอบครอง เพื่อการทำวิจัยแบบ In vitro, In vivo และ Clinical trial โดยได้รับผลิตภัณฑ์จากคณะเภสัชศาสตร์มาใช้ในการทดลอง 

        อีกทั้ง ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลูกกัญชาของคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์การขออนุญาตเพื่อจะขออนุญาตปลูกกัญชาในอนาคต ทั้งนี้ สถานที่ผลิตและมีไว้ในครอบครองยาเสพติให้โทษประเภทที่ 5 นี้ จะต้องมี การกำกับ ดูแล และควบคุม ให้มีความปลอดภัยในด้านต่างๆตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเก็บ การผลิต การทำลายซาก การขนส่ง ฯลฯ เพื่อป้องกัน การรั่วไหลของกัญชาออกสู่สาธารณะ

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก: thainews.prd.go.th

 

 

อ้างอิง: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191010131440390