6 สาขาวิชาใหม่น่าเรียน รองรับความต้องการตลาดแรงงานในอนาคต

Last updated: 16 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 - 10:17 น.


นับตั้งแต่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากขึ้น ก็ยิ่งทำให้หลาย ๆ สิ่งรอบตัวของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการของตลาดแรงงานก็เปลี่ยนตามไปด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีเทรนด์ด้านการศึกษาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการตลาดแรงงานในอนาคตมากยิ่งขึ้น

แนะนำ 6 สาขาวิชาใหม่น่าเรียน
และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวม 6 สาขาวิชาใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตมาฝากกันด้วยค่ะ จะมีสาขาวิชาไหนกันบ้าง ตามมาดูกันเลย…1. สาขาการจัดการธุรกิจเกม และอีสปอร์ต (eSport)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (eSport) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับนักบริหารที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกและอีสปอร์ต​ (eSport) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการงานด้านธุรกิจ รวมถึงจะต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจเกมและอีสปอร์ต อีกด้วย

เมื่อน้อง ๆ ได้ก้าวเข้าสู่ชั้นปีที่ 1 แล้ว ก็จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (eSport) ตั้งแต่เทอมแรกกันเลยทีเดียว สำหรับวิชาที่น้อง ๆ จะได้เจอ เช่น การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต การคิดเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเกมและอีสปอร์ต และโครงงานธุรกิจเกมและอีสปอร์ต เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://business.utcc.ac.th2. สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และภาควิชาภาษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการศึกษาภาษาศาสตร์และการจัดการด้านสารสนเทศ เพื่อช่วยทำให้การมีการจัดเก็บ และเรียบเรียงให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียนกันนั้น เช่น การจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบไวยากรณ์ การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ การแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล เทคโนโลยีวัจนะ และเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีภาษา เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.arts.chula.ac.th


3. สาขานวัตกรรมบูรณาการ (นานาชาติ)
สาขานวัตกรรมบูรณาการ (นานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จักตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้บัณฑิตสามารถเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต สามารถสร้างคุณค่าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตในการสร้างความเป็นผู้นำรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมในอนาคตอีกดด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://inter-bascii-chula.com/


4. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการนำหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาทดแทนแรงงานคนเราหลากหลายสายงาน ดังนั้นสถาบันจึงได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต จึงได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ) ขึ้นมารองรับความต้องการในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.reg.kmitl.ac.th5. สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณธิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะ และด้านธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเป็น Tech Start-Up โดยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์จริงในภาคอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรมจริงได้

โดยที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบ ขั้นตอนการผลิตเกม และสื่ออินเทอร์แอคทีฟต่าง ๆ เช่น VR และ AR ที่ถูกนำมาใช้ได้จริงในภาคธุรกิจ ฯลฯ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังจะได้เรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Garena, Yggdrazil, และบริษัทชั้นนำมาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาต่าง ๆ อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.bu.ac.th


6. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเปิดขึ้นมารองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้น้อง ๆ ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรดังกล่าวแล้วจะลองฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง และได้เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนสาขาวิชากัญชาศาสตร์ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในทุกแผนการเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ahs.ssru.ac.th/อ้างอิง: https://campus.campus-star.com/education/134328.html