กรมการแพทย์ติวเข้มพยาบาลใช้กัญชารักษาผู้ป่วยมะเร็ง

Last updated: 18 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 - 13:37 น.

 

อุดรธานี  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีติวเข้มการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจใช้กัญชารักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งอย่างแท้จริง

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 รุ่นที่ 1 โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม และเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 105 ราย

 

ขอบคุณภาพจาก: mgronline.comนายแพทย์ มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันกัญชาได้รับการยอมรับในการเสริมการรักษาทั่วโลก หลายประเทศได้มีการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้เพื่อเป็นยารักษาโรคเนื่องจากมีการศึกษาวิจัยสนับสนุนถึงประโยชน์ และโทษของกัญชามากขึ้น สำหรับประเทศไทย มีประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะในทางการแพทย์ โดยแพทย์เป็นผู้สั่ง และเภสัชกรเป็นผู้จ่าย ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ ที่ควบคุมกำกับโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

ขอบคุณภาพจาก: mgronline.com

 

การบริหารยา การดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทั้งก่อนและหลังใช้ ต้องอาศัยพยาบาลเป็นอย่างมาก จึงจะทำให้ความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงง่าย ปลอดภัย และเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเกิดขึ้นได้สมบูรณ์ พยาบาลจึงจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในบทบาทที่พยาบาลต้องปฏิบัติ และให้การพยาบาล กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักทางด้านวิชาการ

 

 

ขอบคุณภาพจาก: mgronline.com


โดยได้จัดทำหลักสูตรอบรมแพทย์ เภสัชกร ไปเบื้องต้นแล้วนั้น จึงทำให้กรมการแพทย์ต้องสานต่อและเชื่อมโยงมาถึงการจัดทำหลักสูตรสำหรับพยาบาล

ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลได้สามารถทำการพยาบาลควบคู่ไปกับวิชาชีพแพทย์เภสัชได้ อันจะเป็นการมุ่งสู่เป้าหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่รัฐบาลประสงค์ไว้อย่างแท้จริง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ ตั้งอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 จึงร่วมกับเขตบริการสุขภาพ 8 จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้พยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้กัญชาทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การดูแลให้การพยาบาลผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่แท้จริงของการใช้กัญชาทางการแพทย์

 

 

อ้างอิง: https://mgronline.com/local/detail/9620000099873