การอบรมระยะสั้น เรื่อง กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์

Last updated: 22 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 - 13:20 น.


ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง  กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ (Medical Cannabis and Cannabinoids) โดยมี ศ. นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมี ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา กล่าวรายงาน    

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
อ้างอิง : https://med.mahidol.ac.th/th/news/events/21oct2019-1507