7 ปัจจัยเอื้อต่อการปลูกกัญชา - สภาพพื้นที่

Last updated: 28 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 13:16 น.

 

สภาพพื้นที่


1.  เป็นพื้นที่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด  สมุนไพรบางชนิดขึ้นได้ในทุกสภาพพื้นที่  เช่น  ฟ้าทะลายโจร  แต่บางชนิดต้องการสภาพพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง เช่น กระวานต้องปลูกพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล  3000  เมตรขึ้นไป เนื่องจากต้องการความเย็น และความชื้นสำหรับการออกดอกติดผล 

2.  พืชสมุนไพรโดยทั่วไปควรปลูกในที่มีความลาดเอียงต่ำ  อยู่ใกล้แหล่งน้ำสะอาด  ถ้าปลูกพืชสมุนไพรในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมาก  จะทำให้หน้าดินถูกชะล้างไปได้ง่าย จึงควรปลูกในพื้นที่ที่สม่ำเสมอและต้องมีการระบายน้ำดี

3.  ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ  เพราะจะมีผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งอาจมีการปนเปื้อนของสารพิษได้

4.  ไม่เป็นแหล่งที่น้ำท่วมขัง  ยกเว้นพืชสมุนไพรบางชนิดที่ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะหรือที่มีน้ำท่วมขัง  เช่น  บักบก  ว่านน้ำ

5.  การคมนาคมสะดวก  ขนส่งผลผลิตถึงโรงงานหรือผู้บริโภคได้รวดเร็ว