7 ปัจจัยเอื้อต่อการปลูกกัญชา - ลักษณะดิน

Last updated: 28 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 14:11 น.


ลักษณะดิน

  1. ควรเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีอินทรียวัตถุสูง มีหน้าดินลึกใกล้เคียงกับระบบรากของพืชแต่ละชนิด โดยทั่วไปจะพบว่าพืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถขึ้นและเจริญเติบโตได้ง่ายตามธรรมชาติ แต่สำหรับในกรณีที่หากจะนำพืชสมุนไพรเหล่านี้มาปลูกเป็นการค้าจำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะดินที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานคุ้มค่าต่อการลงทุน
  2. ชนิดดินเหมาะสมกับพืชสมุนไพรแต่ละชนิด โดยทั่วไปพบว่าดินร่วนซุย เหมาะสมกับพืชสมุนไพรเกือบทุกชนิด ยกเว้นบางชนิดชอบขึ้นในสภาพดินเหนียว เช่น สะแก หรือบางชนิดชอบดินเลนชายน้ำ เช่น ว่านน้ำ และสมุนไพรบางชนิดชอบขึ้นในสภาพดินร่วนปนทราย เช่น ว่านหางจระเข้
  3. มีการระบายน้ำที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ยกเว้น พืชสมุนไพรบางชนิดชอบขึ้นในดินที่มีสภาพชื้นแฉะ เช่น บัวบก บางชนิดชอบขึ้นตามขอบริมฝั่งแม่น้ำหรือริมคลอง เช่น ว่านน้ำ บางชนิดชอบขึ้นตามป่าชายเลน เช่น เหงือกปลาหมอ