7 ปัจจัยเอื้อต่อการปลูกกัญชา - ความชื้น

Last updated: 28 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 16:00 น.


ความชื้นพืชสมุนไพรหลายชนิดต้องปลูกในสภาพอากาศที่ค่อนข้างชื้นและเย็น  ชอบขึ้นในสภาพป่าธรรมชาติ  เช่น  กระวาน  เร่ว  สำรอง  ในการปลูกเป็นการค้าจำเป็นต้องเลือกสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมจึงจะได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพ