7 ปัจจัยเอื้อต่อการปลูกกัญชา - แหล่งน้ำ

Last updated: 28 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 16:57 น.


แหล่งน้ำ


มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยทั่วไปควรมีค่าความเป็นกรด – ด่าง  (pH)  เป็นกลางประมาณ  7  เป็นน้ำสะอาด ไม่มีสารพิษปนเปื้อนหรือไหลผ่านแหล่งที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค  และโลหะหนัก  เช่น  ไหลผ่านโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งอาจปนเปื้อนไปกับผลผลิตทำให้คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรไม่ได้มาตรฐาน