“ฟาร์มสุขใจ” ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย

Last updated: 30 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 - 10:21 น.

 

“ฟาร์มสุขใจ” ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย เครือข่ายแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และ สมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาฯ หวังดึงกลุ่มทุนสนับสนุนสร้างโดมและอาคารปลูกกัญชาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด 2562

 

ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.th วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเรียนรู้แพทย์แผนไทย หมอแจงคลินิกการแพทย์แผนไทย เลขที่ 4 หมู่ 6 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ฉบับนี้ทำขึ้นที่ อาคารเรียนรู้แพทย์แผนไทย หมอแจงคลินิกการแพทย์แผนไทย เลขที่ 4 หมู่ 6 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิภาพร อามัสสา ผอ.และหัวหน้าคณะวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อ ประโยชน์แพทย์ไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เจ้าของ “หมอแจงคลินิกการแพทย์แผนไทย” ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย กับ นายดิชฐ์พิเชษฐ์ สุวรรณโพธิ์ ประธาน บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) และ นางสาวนุงนุช บัวใหญ่ CEO บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้

 

ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.th 
1.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิภาพร อามัสสา ผอ.และหัวหน้าคณะวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อ ประโยชน์แพทย์ไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เจ้าของ “หมอแจงคลินิกการแพทย์แผนไทย” จะดำเนินการสนับสนุนด้านพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย วิทยากร นักวิจัย และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนากัญชา กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

2.นายดิชฐ์พิเชษฐ์ สุวรรณโพธิ์ ประธาน บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) และ นางสาวนุงนุช บัวใหญ่ CEO บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโดมปลูกกัญชา การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา พร้อมกับพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ตลอดจนดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ในโครงการดังกล่าว

 

ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.th 3.ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ร่วมกันดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ดำเนินการตามข้อตกลง MOU นี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย

4.ด้านการวิจัยการแพทย์แคนนาบินอยด์และการแพทย์ฐานชีวภาพในการแพทย์แผนไทย

5.ด้านเทคโนโลยีสายพันธุ์ พันธุกรรม และที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

6.ด้านการปลูก การผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองและจำหน่ายพืชกัญชาภายใต้บทบัญญัติ ของกฎหมาย ด้วยเทคโนโลยีแบบแม่นยำ และรูปแบบเฉพาะ การเตรียมวัตถุดิบเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชกัญชา การสนับสนุนวัตถุยาจากพืชกัญชารวมถึงผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อการแพทย์ฯ

 

ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.th 7.ด้านการรวบรวมผู้ป่วย การรักษาผู้ป่วย ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อวัดผลทางคลินิกการแพทย์

8.พัฒนาหลักสูตรและตำราด้านการแพทย์แคนนาบินอยด์แผนไทย

9.ด้านการวิจัยทางเภสัชวิทยาเวชกรรมในการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.พัฒนามาตรฐานการปลูก ผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชาของประเทศไทย

11.จัดประชุมวิชาการด้านการแพทย์แคนนาบินอยด์ทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ

12.ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการทุกเดือนหรือตามเวลาที่เหมาะสม

13.บันทึกนี้มีระยะเวลา 2 ปี หากประสงค์แก้ไขให้ทำด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย

 

ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.th สำหรับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน แต่ละฝ่ายได้อ่านเข้าใจดีแล้วรวมทั้งเพื่อแสดงถึงเจตจำนง และความตั้งใจในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือร่วมกันไว้เป็นหลักฐานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

 

ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.th 


อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/111863