มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดแสดงผลงาน “นิทรรศการงานด้านวิจัย/นวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 5” และ “นิทรรศการด้านกัญชาครั้งที่ 1”

Last updated: 2019-11-12  | 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 - 15:03 น.


ขอเชิญชวนร่วมแสดงผลงาน “นิทรรศการงานด้านวิจัย/นวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 5” และ “นิทรรศการด้านกัญชาครั้งที่ 1”

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นิทรรศการงานวิจัย/นวัตกรรม การบริการวิชาการ การแสงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  โดย มหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้จัด

  1. นิทรรศการงานด้านวิจัย/นวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
  2. นิทรรศการด้านกัญชาครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านวิจัย/นวัตกรรม และบริการวิชาการ และนิทรรศการด้านกัญชา ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลในแบบตอบรับ และส่งกลับมายังกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 และกรอกข้อมูลในสูจิบัตร/ส่งกลับ ภายในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยต่อไป


อ้างอิง : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=55351