“อนุทิน”เซ็นตั้งคณะทำงานกัญชาเสรีฯ “หมอธีระวัฒน์”นั่งประธาน “ปานเทพ-หมอนิรันดร์”ร่วมทีม

Last updated: 14 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 - 10:39 น.

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(แฟ้มภาพ) รมว.สาธารณสุขลงนามแต่งตั้งคณะทำงานกํากับและติดตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข “นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา”เป็นประธาน “ปานเทพ พัวพงษืพันธ์-นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ”ร่วมเป็นคณะทำงาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1250 / 2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แต่งตั้งคณะทํางานกํากับและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านกัญชาเสรีทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ทั้งหมด 17 คน มี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

 

ขอบคุณภาพจาก : mgronline.comส่วนคณะทำงานประกอบด้วย นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต, ผศ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น และมีนายธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อ่านวยการกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นคณะทํางานและเลขานุการ

นอกจากนี้ ยังมีนายทองเจือ ชาติกิจเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายวัชรพงศ์ ดูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาของคณะทำงาน

คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่และอำนาจในการประสาน กํากับและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านที่ 4 การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชา และสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ 1250 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานกํากับและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านกัญชาเสรีทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขร่วมแรงร่วมใจกันทํางานที่สําคัญ 5 ด้าน ซึ่งนโยบายในด้านที่ 4 การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชา และสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ นั้น

เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน การดําเนินงานและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งรายงาน ผลการปฏิบัติงานดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งคณะทํางานกํากับและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านกัญชาเสรีทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข โดยมี องค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจ ดังนี้

1.องค์ประกอบ
1.1 นายทองเจือ ชาติกิจเจริญ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา

1.2 นายวัชรพงศ์ ดูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา

1.3.ศาสตราจารย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน

1.4 นายอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานร่วม

1.5 นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะทํางาน

1.6 นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต คณะทํางาน

1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทํางาน

1.8 นายกวี ไชยศรี คณะทํางาน

1.9 นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล รองผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทํางาน

1.10 ผู้แทนกรมควบคุมโรค คณะทํางาน .

1.11 ผู้แทนกรมการแพทย์ คณะทํางาน

1.12 ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทํางาน

1.13 ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทํางาน

1.14 นายธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อ่านวยการกองบริหารการสาธารณสุขสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทํางานและเลขานุการ

1.15 นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

1.16 นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะท้างานและผู้ช่วยเลขานุการ

1.17 นางยุภา คงกลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

2.หน้าที่และอํานาจ
2.1 ให้ประสาน กํากับและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านที่ 4 การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชา และสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

2.2 หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

 

ขอบคุณภาพจาก : mgronline.com

 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/qol/detail/9620000109146