“สหเวชฯ สวนสุนันทา”เสนอความก้าวหน้าการสกัดกัญชาทางการแพทย์

Last updated: 25 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 - 10:37 น.


“สหเวชฯ สวนสุนันทา” จับมือ “กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”และ “องค์การเภสัชกรรม” จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา” นำเสนอความก้าวหน้าการสกัดกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 24 พ.ย.62 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ องค์การเภสัชกรรม จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา” The 2 nd NationalConference on Cannabis Extraction Technologies นำเสนอวิวัฒนาการการสกัดสมุนไพรจากอดีตสู่ปัจจุบัน และความก้าวหน้าการสกัดกัญชาทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผู้สนใจร่วมงานกว่า 600 คน


ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.th


การประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา” นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่าน เป็นการประชุมนำร่องเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ“ประสบการณ์การใช้กัญชากับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ” ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างมาก โดยการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นได้ด้วยการประสานความร่วมมือจาก 3 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขากัญชาเวชศาสตร์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, องค์การเภสัชกรรม และภาคเอกชน อาทิ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด, บริษัท Radient Technologies, บริษัท ESM จำกัด, บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้พบปะผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านการสกัด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และรับข่าวสารเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดกัญชา

ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.thในงานเริ่มต้นด้วย นายเพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

ในงานนี้มีผู้แทนภาคีเครือข่ายความร่วมมือหลายสถาบัน ได้แก่ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม, นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัยกมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันแตะลูกบอลเปิดงาน จากนั้น นายเพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดงานนิทรรศการเครื่องมือสกัดและได้พบปะผู้ประกอบการเพื่อรับฟังการแนะนำเทคโนโลยีอันทันสมัยที่จะมาช่วยสนับสนุนกระบวนการสกัดสมุนไพรทางการแพทย์

ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.thการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในภาคเช้าการบรรยายเชิงวิชาการเริ่มต้นด้วยเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” โดย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถัดมา นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม บรรยายในหัวข้อ “สารสกัดและผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล จากนั้น คุณอิทธิพล กิตติคุณ กรรมการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด บรรยายหัวข้อ “Cannabis Testing for Quality Extract” และเข้มข้นยิ่งขึ้นอีกในภาคบ่าย ซึ่งเริ่มต้นด้วย Dr. Steven Splinter ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท Radient Technologies ประเทศแคนาดา บรรยายในหัวข้อ “Advance Technology in Cannabis Extraction”

ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.thจากนั้น ภก. สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข บรรยายหัวข้อ “วิวัฒนาการการสกัดน้ำมันจากกัญชา”, ภญ. ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร บรรยายหัวข้อ “การผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชา อภัยภูเบศร โมเดล” ปิดท้ายด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายในหัวข้อ “การสกัดสมุนไพร อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”


ขอบคุณภาพจาก : siamrath.co.thทั้งนี้ถือว่าเป็นงานประชุมกัญชาที่รวมศูนย์กลางองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทางวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังมีโครงการที่จะเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านกัญชาอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์ความรู้หนึ่งของการเรียนการสอนในสาขากัญชาเวชศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าเรียนจำนวนมาก


อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/116992