“กัญชา” เป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย แต่ผ่อนปรนให้ใช้เพื่อการศึกษา การวิจัย และทางการแพทย์เท่านั้น

Last updated: 9 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 09 มกราคม 2563 - 13:39 น.


“กัญชา” เป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย แต่ผ่อนปรนให้ใช้เพื่อการศึกษา การวิจัย และทางการแพทย์เท่านั้น ผู้ที่จะปลูก ต้องได้รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ผู้ที่จะใช้บรรเทาอาการของโรคหรือรักษาโรค ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งจ่ายยา จึงจะปลอดภัย

กัญชา มีสารสกัดสําคัญ 2 ชนิด คือ สาร THC และ สาร CBDสาร THC ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ทําให้เมา ประสาทหลอน และเกิดโรคจิต สาร CBD มีฤทธิ์ทําให้สงบลดอาการวุ่นวาย และต้านฤทธิ์เมา ประสาทหลอน ถ้านําสารสกัด ทั้ง 2 ชนิด มาทําเป็นยารักษาโรค ต้องมีส่วนผสมที่เหมาะสมกับการนําไปรักษาโรคแต่ละโรค ดังนั้น “กัญชาจึงไม่ใช่ยาวิเศษ หรือยาสารพัดประโยชน์ที่สามารถรักษาโรคทั่วไป แต่นํามาใช้บรรเทาอาการของโรค และใช้รักษาโรคเฉพาะบางโรคได้เท่านั้น”

การปลูกกัญชาเพื่อผู้ป่วย จําเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้มีมาตรฐาน และการรักษาจําเป็นต้องให้หมอเป็นผู้ดูแล จึงจะเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย การปลูกกัญชาจะต้องได้รับอนุญาตจาก เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เป็นผู้อนุญาต ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขออนุญาตได้ดังนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขออนุญาตที่ สํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา หรือ อย. ในต่างจังหวัด ให้ยื่นขออนุญาตที่ สาธารณสุขจังหวัด ณ ท้องที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่อ้างอิง: https://khaoroietwannee.com/?p=24442