อนุญาตปลูกได้ "กัญชาพันธุ์ไทย" เพื่อการแพทย์ ต้นแรกของแม่ฮ่องสอน

Last updated: 10 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 10 มกราคม 2563 - 13:25 น.


แม่ฮ่องสอนปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ต้นแรก ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งแพ อ.แม่สะเรียง เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ภายใต้มาตรการการดูแลอย่างเข้มงวดและปลอดภัย 
 

วันที่ 9 ม.ค.63 พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลูกกัญชาต้นแรกแห่งแรกเพื่อใช้ทางการแพทย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ร้อยเอก นายแพทย์ ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 1 ผู้แทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผู้บริหาร มทร. คณะบริหารวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งแพม ร่วมเปิดโครงการ ปลูกกัญชาต้นแรกเพื่อการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคีเครือข่ายประมาณ 150 คน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


ขอบคุณภาพจาก: thairath.co.th


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เป็นนักปฏิบัติบนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล และอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญทางด้านการสร้างผลงานการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนนำองค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อเผยแพร่สู่สังคมและชุมชน ซึ่งคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษได้อนุญาตให้ดำเนินการปลูกกัญชาได้

"โครงการนี้เป็นดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง ได้มีเจตนาร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และกัญชง เพื่อใช้ในทางการแพทย์ โดยทั้งสามฝ่ายจะร่วมวิจัยการสกัดสารสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์"


ขอบคุณภาพจาก: thairath.co.th


ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า พิธีการปลูกกัญชาต้นแรกในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสามหน่วยงาน เพื่อร่วมกันวิจัยการสกัดสารสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ และมีการบริหารจัดการ ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง โดยใช้พันธุ์ทั้งจากในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้พืชกัญชา และกัญชงที่มีสัดส่วนสารสำคัญเหมาะสมใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

2.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จะมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสำคัญในกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ผลิตตำรับยาสำหรับใช้ทางการแพทย์

3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จะมีบทบาทในการสนับสนุน บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ สำหรับการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมการผลิตกัญชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสำคัญในกัญชาและกัญชง เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์ พร้อมมีมาตรการการดูอย่างเข้มงวดและปลอดภัย.


ขอบคุณภาพจาก: thairath.co.th


อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/local/north/1743836