แม่ฮ่องสอนปลูกกัญชาต้นแรกเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา

Last updated: 13 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 13 มกราคม 2563 - 10:23 น.


นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ ร้อยเอกนายแพทย์ ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขต1 ผู้แทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในพิธีปลูกกัญชาต้นแรก ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อำเภอแม่สะเรียง มีเจตนาร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง เพื่อใช้ในทางการแพทย์ โดยร่วมกันวิจัยการสกัดสารสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาและกัญชง เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของกระทรวงสาธารณสุข ในการยกระดับการใช้ประโยชน์กัญชาสู่ระดับสากล


ขอบคุณภาพจาก: komchadluek.net


การปลูกกัญชาต้นแรก ในครั้งนี้ ได้ทำการปลูกจำนวน 300 ต้น แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์ ดังนี้ 1.ก้านแดงตะนาวศรี 2.หางกระรอก 3.เพชรบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการและภาคชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเกิดแนวคิดใหม่เพื่อการต่อยอดงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้


ขอบคุณภาพจาก: komchadluek.net


1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง โดยใช้พันธุ์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้พืชกัญชาและกัญชง ที่มีสัดส่วนสาระสำคัญเหมาะสมใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ 2กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ท่ีได้สารสำคัญในกัญชาและกัญชง เพื่อใช้ผลิตตำรับยาสำหรับใช้ทางการแพทย์  3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อำเภอแม่สะเรียง มีบทบาทในการสนับสนุน บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ สำหรับการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมการผลิตกัญชา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากสารสำคัญในกัญชาและกัญชง เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 200 คน


ขอบคุณภาพจาก: komchadluek.net


อ้างอิง: https://www.komchadluek.net/news/local/410041