อบรมกัญชา รพ.สต.ขับเคลื่อนใช้การแพทย์ครบวงจร

Last updated: 14 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 14 มกราคม 2563 - 11:14 น.


13 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข  

 
ทั้งนี้เพื่อพัฒนากำลังคนด้านแพทย์แผนไทย ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบสะสมหน่วยกิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามโจทย์ของกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาโครงการกัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร โดยนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวคิดนโยบายการผลิตกัญชาทางการแพทย์และการจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตกัญชาทางการแพทย์  ดังนั้นการสนับสนุนการผลิตกัญชาทางการแพทย์ ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ  และเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยรักษาโรคและใช้ยาด้วยตนเองแบบผิดวิธี

นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากปัญหาที่ผู้ป่วยหลายรายเสาะแสวงหาน้ำมันกัญชามารักษาตนเอง ซึ่งไม่ถูกต้องและอาจมีอันตรายแก่ชีวิต จึงเล็งเห็นว่าวิธีที่จะสนับสนุนทำให้นโยบายสอดคล้องกับวิถีชุมชนคือการทำให้หน่วยงานรัฐหรือกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นำกฎหมายเดิมมาสนับสนุนระดับรพ.สต. ซึ่งจะเกิดความใกล้ชิดชุมชน


ขอบคุณภาพจาก: komchadluek.net


ทั้งนี้ นโยบายการผลิตกัญชาทางการแพทย์ จะส่งผลให้แพทย์แผนไทยได้มีบทบาทมากขึ้น และระดับกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะเป็นทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทางเป็นจุดสำคัญ และสิ่งสำคัญคือต้องให้กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ คือ

1.ความรู้ทางวิชาการและการพัฒนากำลังคนในด้านการแพทย์แผนไทยกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยทำความร่วมมือทางวิชาการ

2.แหล่งทุนในการลงทุนในการผลิตกัญชาทางการแพทย์ โดยประสานความร่วมมือไปยังวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ซึ่งจะต้องมีการจัดทำข้อกำหนดธรรมนูญตำบลให้เกิดข้อบังคับที่มีร่วมกันกับชุมชน ชาวบ้านจะได้ประโยชน์ต่อการรักษา โดยมีแพทย์แผนไทยจ่ายยาในการรักษาให้ได้

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร สนับสนุนด้านการวิจัยและด้านวิชาการเพื่อเข้สู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตการแพทย์แผนไทยในกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รุ่นแรก ซึ่งมีรพ.สต.นายอ จ.สกลนคร  รพ.สต.คลองม่วง จ.อุดรธานี และรพ.สต.เชียงพิน จ.นครราชสีมา

 กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รุ่นแรก จะต้องดำเนินเอกสารการขออนุญาตตามกระบวนการต้องมีความพร้อม ซึ่งโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตกัญชาทางการแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กว่า 20 แห่ง ที่จะต้องได้รับความร่วมมือในการประสานงานร่วมกันกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีรูปแบบการขออนุญาตภายใต้การสนับสนุนของ มทร.อีสานอ้างอิง: https://www.komchadluek.net/news/regional/410256