สภาเกษตรกรกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา กัญชง ทางการแพทย์

Last updated: 16 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 16 มกราคม 2563 - 17:29 น.


สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเวทีหารือการขับเคลื่อน ส่งเสริม พัฒนาพืชกัญชา กัญชง ทางการแพทย์ พร้อมเป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อน ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ในเวทีการประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาพืชกัญชา กัญชง ทางการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจด้านการพัฒนาพืช กัญชา กัญชง ทางการแพทย์

นายนิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อน กัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงจัดเวทีประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์จากอดีตถึงปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ส่งเสริมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยให้สำนักงานสภาเกษตรกรฯ เป็นศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนกัญชา กัญชงจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรที่ประสงค์จะเป็นผู้ปลูกกัญชา กัญชงกับหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยในเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนร่วมกันให้เกิดความถูกต้อง ส่งเสริมให้เกิดเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นหน่วยประสานงานหลัก ทั้งนี้ในวันที่ 21 มกราคม 2563 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จะเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้บริการด้านวิชาการ และให้คำปรึกษาด้านการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์


อ้างอิง: http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG200115142819050