เสนอ “กัญชง” เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เพื่อการแพทย์ถอดพ้น พรบ.ยาเสพติด

Last updated: 29 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 29 มกราคม 2563 - 13:31 น.


ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ...โดยจะมุ่งเน้นปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทดแทนกฎกระทรวงเดิมซึ่งมีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กฎกระทรวงใหม่นี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของ ครม.ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร

รัฐบาลยังมีนโยบายเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสาระสำคัญของกฎกระทรวงนี้ คือ อนุญาตให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถขออนุญาตปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์ได้ โดยยื่นขอตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นิติบุคคลจะต้องมีกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งยังต้องขออนุญาตผลิต จำหน่าย ครอบครอง ส่งออกกัญชง โดยดำเนินการภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงบังคับใช้ เพื่อส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กัญชงในประเทศไทย ป้องกันการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยให้ปลูกได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ แต่ต้องมีใบอนุญาตปลูก พร้อมระบุสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตด้วย.


อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/business/1758616