รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมผลการดำเนินการโครงการรับยาร้านยาและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.ลำพูน

Last updated: 31 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 31 มกราคม 2563 - 11:42 น.


วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารสุข พร้อมคณะ เยี่ยมผลการดำเนินการโครงการรับยาร้านยาและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลลำพูนได้ดำเนินตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ป่วยบัตรทอง ๒ โรค คือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมีร้านยาเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕แห่ง   ผลการดำเนินการจนถึง วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการรับยาจากร้านยาจำนวน  ๘๑๗  ราย  มีผลงานเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ  รองลงมาเป็น รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ และ รพ.ชลบุรี มีผู้ป่วย  รับยาจากร้านยา จำนวน ๖๑๑ รายและ ๓๕๐ ราย ตามลำดับ   ปัจจัยที่ทำให้ผลการดำเนินการของโรงพยาบาลลำพูนมีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการมากเนื่องจากการขับเคลื่อนโครงการมุ่งเน้นความสะดวกของผู้รับป่วยโดยมีคัดเลือกร้านยาที่มีมาตรฐานครอบคลุมพื้นที่  และสร้างความเชื่อมั่นใจด้านคุณภาพการดูแลและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลจากแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลของโรงพยาบาลลำพูนและเภสัชกรร้านยาทั้ง ๑๕ แห่ง   อย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้โรงพยาบาลลำพูนมีแผนงานขยายการดำเนินการในผู้ป่วยโรคอื่นๆ เพื่อให้การบริการครอบคลุมมากขึ้น เช่นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น

สำหรับผลการดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ( Medical Canabis  Clinic) ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  โดยในระยะ ๓ เดือนแรกเปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐ น โดยให้บริการทั้งการแผนปัจจุบันและแผนไทย โดยได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์  ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการมีผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษาจำนวน  ๖๐ ราย  และให้การรักษาจำนวน ๙ ราย โดยเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง  รวม ๒๐ ครั้ง  เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีภาวะปวด ๑๙  ครั้ง  และภาวะปวดประสาท  (neuropathic pain)  จำนวน  ๑ ครั้ง  และในเดือนมกราคม ๒๓๖๓ ได้ขยายให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น   โดยมีการเพิ่มให้บริการตำรับยาแผนไทยซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจำนวน ๓ ตำรับ  ประกอบด้วย  ตำรับศุขไสยาศน์  ตำรับทำลายพระสุเมรุ  และตำรับแก้ลมแก้เส้น ซึ่งคาดว่าจะมีผู้บริการมากขึ้นกว่าเดิม


ขอบคุณภาพจาก: pr.moph.go.th


อ้างอิง: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/03/137858/