ม.นเรศวร เตรียมสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสกัดสารออกฤทธิ์จากกัญชาและกัญชง

Last updated: 20 มี.ค. 2563  | 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 - 13:36 น.


คณะเภสัชศาสตร์ และ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท จีอาร์ดี เทค จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชในสกุล Cannabis

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19  มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.ก้องเกียรติ สุริเย ประธานกรรมการ บริษัท จีอาร์ดี เทค จำกัด ในการสร้างเทคโนโลยีการสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชในสกุล Cannabis เช่น กัญชา และ กัญชง (hemp) เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้ฐานความรู้ความชำนาญทางวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ของบริษัท ผ่านประสบการณ์การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรมร่วมกับเครือข่ายธุรกิจภายในประเทศและในระดับนานาชาติ บูรณาการเข้ากับความเชี่ยวชาญของ คณาอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-CAN) เพื่อพัฒนาโรงงาน/ห้องปฏิบัติการการสกัดกัญชาและกัญชงต้นแบบที่ได้มาตรฐานตรงตามระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ทางกฎหมายและข้อกำหนดทางอาหารและยา เพื่อเป็นแม่แบบของโรงงานขนาดใหญ่ในอนาคตโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง, รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจ์ ชูทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย, ดร. สราวุธ สัตยากวี นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร. สุทธิชัย บุญประสพ นักวิจัย บริษัท จี อาร์ดี เทค จำกัด ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน พร้อมร่วมหารือกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรรองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก  อิงคนินันท์ กล่าวถึงความสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งนี้ว่า จากการที่รัฐบาลในปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านสาธารณสุขแล้ว อาจนำไปสู่การผลิตกัญชาในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อการส่งออก และเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 ก็ได้มีการประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกัญชงเพื่อสนับสนุนการประกอบการด้านกัญชงในประเทศไทย  โดยระบุว่า สารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของกัญชง ที่มี THC ไม่เกิน 0.2 % รวมทั้งน้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่อยู่ในกฏหมายยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป ดังนั้น อุตสาหกรรมสารสกัดกัญชา และกัญชง เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะเติบโต และครองตลาดในประเทศไทยและตลาดสากลได้ดร.ก้องเกียรติ สุริเย กล่าวว่า เทคโนโลยีการสกัดกัญชง-กัญชามีการพัฒนาและใช้งานเชิงพานิชย์ในต่างประเทศมาในระดับนึงแล้วแต่ยังคงมีช่องว่างให้พัฒนาได้อีกมาก โดยบริษัทมีทีมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทีมงานออกแบบและสร้างเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อการสกัด ทีมงานเดินเครื่องจักรทางการสกัดให้มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ ที่สามารถเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวเพื่อสร้างความได้เปรียบในเทคโนโลยีการสกัดกัญชง-กัญชาเพื่อแข็งขันกับเทคโนโลยีการสกัดกัญชง-กัญชาจากต่างชาติได้ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยให้สิทธิคนไทยในธุรกิจกัญชง-กัญชาก่อน โดยห้ามนำเข้าสารสกัดจากต่างชาติในระยะเวลา 5 ปี บริษัทจึงเชื่อว่าในช่วงเวลา 5 ปีนี้ ด้วยการร่วมมือเป็นทีมเดียวกันระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยนเรศวรจะสามารถสร้างเทคโนโลยีการสกัดกัญชง-กัญชาของคนไทยที่มีประสิทธิภาพสู้เทคโนโลยีของต่างชาติได้ และด้วยแนวคิดของบริษัท In Technology, We Trust—In Team, We Believe บริษัทจึงเชื่อว่าทีมงานนี้จะสามารถสร้างเทคโนโลยีที่เข็มแข็งของคนไทยเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศจากธุรกิจกัญชง-กัญชา ทั้งการใช้งานทางการแพทย์ภายในประเทศ การส่งออกต่างประเทศ และการสร้างโอกาสและธุรกิจใหม่ให้กับเกษตรกรไทย เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป


ขอบคุณภาพจาก: nuradio.nu.ac.th


สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสกัดและควบคุมคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง จึงได้ร่วมมือกับบริษัท จีอาร์ดี เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเคมี และการออกแบบทางวิศวกรรม ในการสร้างโรงงานสกัดต้นแบบและพัฒนาการผลิตสารสกัดมาตรฐานกัญชา/กัญชงระดับอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสารสกัดกัญชาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)  และสามารถส่งออกได้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย โดยในโรงงาน จะมีเครื่องมือการสกัดหลากหลายรูปแบบ ตอบรับกับความต้องการสารสกัดกัญชา/กัญชง ทั้งในแง่สารสกัดชนิด full spectrum สารสกัดที่มี THC หรือ CBD สูง และสารบริสุทธิ์จากกัญชา/กัญชง เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป นอกจากนี้ จากการร่วมมือกันวิจัยพัฒนาครั้งนี้ ยังเป็นการสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือการสกัดกัญชา/กัญชงในประเทศไทยให้สร้างเครื่องมือคุณภาพสูงเพื่อใช้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติอีกด้วยอ้างอิง: 

http://nuradio.nu.ac.th/?p=4026