มทร.ล้านนา เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ

Last updated: Jun 17, 2020  |  แพทย์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 - 10:02 น.


ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ส่งมอบผลผลิตกัญชาภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ ประกอบด้วยดอกกัญชาสด จำนวน 14.45 กิโลกรัม กัญชาแห้ง จำนวน 94.32 กิโลกรัม ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยฯเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการปรุงยาตำรับไทย และงานวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งมีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา เปิดเผยว่า “สำหรับองค์ความรู้ด้านกัญชาที่ได้จากโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและปลูกพืชสมัยใหม่ของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นสถานที่ฝึกงานพร้อมกับสร้างงานให้กับนักศึกษาได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยฯจึ งอยากให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน ควบคู่กับการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ”

การปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการทำความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และ กัญชงทางการแพทย์ เพื่อจัดส่งผลผลิตให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการปรุงเป็นยาไทย 16 ตำรับ แจกจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศอ้างอิง:

http://www.radio.rmutt.ac.th/?p=9809