โรงพยาบาลหนองคาย : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์

Last updated: Jun 17, 2020  |  แพทย์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 - 10:05 น.


วันที่ 16 มิถุนายน  2563 เวลา 10.00 น.  โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic) โดย นายแพทย์สุรกิจ  ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ปิยะเดช  วลีพิทักษ์เดช ประธาน Service Plan สาขากัญชาทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับ นายแพทย์บรรจบ  อุบลแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม นายแพทย์ณรงค์  จันทร์แก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลโพนพิสัย โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย

ในการศึกษาดูงานพัฒนาระบบจัดบริการกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย (Medical Cannabis Clinic) ในการเตรียมความพร้อม ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยทรมาน จากกลุ่มโรคร้ายแรง เรื้อรังและไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยเท่าใดนัก จนทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยดังกล่าวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นครอบครัวได้รับความทุกข์ทรมานและรอรับบริการในสถานพยาบาล ด้วยความหวังเชื่อมั่นในการแพทย์ สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์จึงเป็นหนึ่งในนวัตกรรม ทางการแพทย์ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยทรมานแก่ผู้ป่วยได้ คณะศึกษาดูงานประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย และทีมสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคายอ้างอิง:

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/144151/