สสจ.นครพนม เตรียมรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขติดตามแนวนโยบายกัญชาทางการแพทย์จังหวัดนครพนม

Last updated: Jun 19, 2020  |  แพทย์

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 - 10:17 น.


 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมเตรียมรับ นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อมอบแนวนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ระดับเขต อำเภอ ตำบล รวมทั้งจะมีการวางแนวทางการจับคู่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โดยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพยกระดับสมรรถนะผู้มีใบวิชาชีพตามมาตรา 26/5 (2) เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์และปรุงยาที่มีส่วนผสมกัญชาปรุงผสม

นอกจากนี้ จะมีการแนะนำปราชญ์พื้นบ้าน-หมอพื้นบ้าน “หมอสอย เพชรฤทธิ์” พิธีลงนามข้อตกลง MOU ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม 61 เพื่อมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาแห้ง จำนวน 25,000 เมล็ดพันธุ์ ให้กับผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อใช้สำหรับการวิจัยสายพันธุ์กัญชาและเพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถ พิธีลงนามข้อตกลง MOU ของวิสาหกิจชุมชน ที่จับคู่กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชาการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมู่ที่ 5 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อใช้ในงานวิจัยและผลิตน้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถอ้างอิง:

http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG200618211234000